Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, întrunit în şedinţă statutară pe data de 18.02.2010, prin vot unanim a hotărât adoptarea următoarelor criterii de acordare a facilităţilor privind taxele de şcolarizare a studenţilor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara:

 1. Studenţii proveniţi din centre de plasament– scutire totală;
 2. Copiii de revoluţionari/ revoluţionari cu brevet:
  • scutire totală – 1 student/ facultate;
  • reducere 50% - 1 student/ facultate;
  • reducere 25% - 1 student/ facultate;
 3. Studenţii-membri ai Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara – 15 % reducere, dacă participă la cel puţin 50 % din şedinţele Senatului;
 4. Angajaţilor Universităţii „Tibiscus” din Timişoara li se aplică o reducere de 50%;
 5. Aparţinătorii angajaţilor Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (soţi, copii, fraţi) – 25%;
 6. Studenţii care au un alt membru al familiei (rude de gradul I) înscris la Universitatea „Tibiscus” – 10% (pentru fiecare);
 7. Absolvenţii şi studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara care urmează o a doua facultate tot în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara – 10%;
 8. Studenţii care se implică activ şi constant în activităţile de promovare a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (redactori la revistele „Tibiscus”, „Cuget şi Simţire”, Radio Campus) şi la Clubul Sportiv Tibiscus – 10 % (maximum 5 studenţi);
 9. Studenţii care aduc instituţiei contracte, proiecte, parteneriate pentru dezvoltare instituţională – cuantumul facilităţii se stabileşte de la caz la caz, în funcţie de aport, între 10 şi 100%;
 10. Studenţilor cu cea mai mare medie din an (minimum 9,00, un student pe specializare) li se acordă o reducere de 10 % din taxa anului următor; în anul terminal reducerea se aplică la taxa pentru examenul de licenţă;
 11. Studenţilor ai căror părinţi sunt pensionari, şomeri sau au venituri mici li se poate aproba plata taxei eşalonat, fără penalizări, dar depăşirea a două luni în care nu s-a efectuat nici o plată, atrage după sine revenirea asupra aprobării plăţii eşalonate;
 12. La taxele pentru studiile universitare de masterat se aplică numai facilităţile de la literele a, b, c, d, e, f, i, j.

Aplicarea criteriilor de mai sus se face respectând următoarele condiţii:

 1. Beneficiarii facilităţilor privitoare la taxe trebuie să promoveze anul de studiu anterior;
 2. Nici o facilitate nu se acordă automat. Cererea motivată a studentului este o condiţie preliminară pentru acordarea facilităţii anuale;
 3. Situaţiile excepţionale vor fi analizate de către Biroul Senatului;
 4. Cuantumul reducerii de taxe este aprobat în limitele plafonului stabilit de Senatul universităţii;
 5. Cererile trebuie însoţite de documentele doveditoare;
 6. Reducerile nu se cumulează.

Acordarea reducerilor se face pe bază de cerere personală, adresată decanului facultăţii, depusă şi înregistrată la secretariatul facultăţii unde activează studentul, în perioada 01.10 – 31.10. În perioada 01.11 – 10.11, cererile sunt analizate şi aprobate de Rectorul universităţii iar în 11.11 rezoluţiile se comunică facultăţilor, casieriei şi administratorului web, pentru afişare.

Cererile ulterioare pentru reduceri de taxe nu se admit.

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter
GoogleplusGoogleplus