Admitere studii Master

Admitere 2023 - Studii universitare de master

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Psihologie în anul universitar 2023-2024

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

I.1. Concursul de admitere pentru anul universitar 2023-2024 se desfăşoară conform HG privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024, după următorul calendar:

 1. Sesiunea I (licenţă şi masterat):Perioada de înscriere: 03.07.2023 – 26.07.2023
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 27 iulie 2023, ora 16
  Confirmarea locului și achitarea taxei de înmatriculare: 28 iulie 2023
 2. Sesiunea a II-a (licenţă şi masterat):Perioada de înscriere: 04.09.2023 – 27.09.2023
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2023, ora 16
  Confirmarea locului și achitarea taxei de înmatriculare: 29 septembrie 2023Concursul de admitere din anul 2023 se organizează pentru următoarele programe de studii:

  • 75 locuri – specializarea de studii universitare de licenţă Psihologie;
  • 75 locuri – domeniul de studii universitare de masterat Psihoterapii şi psihologie clinică.

  La admitere pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, români de pretutindeni şi cetăţeni din state terţe Uniunii Europene, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației şi prin regulamentele specifice privind organizarea admiterii ale Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

  Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

  Concursul de admitere în Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: Psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de ierarhizare: Psihologie

  după cum urmează:

  1. Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Psihologie
   Specializarea: Psihologie
   Titlul obţinut: Licenţiat în Psihologie
   Durata studiilor: 3 ani
   Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)
  2. Domeniul pentru studii universitare de masterat:
   Specializarea: Psihoterapii şi psihologie clinică
   Titlul obţinut: Master în domeniul Psihologie
   Durata studiilor: 2 ani
   Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)

I.2. Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.

I.3. Admiterea 2023 se organizează în sesiunile de vară (în luna iulie) şi de toamnă (în luna septembrie) conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.

I.4. Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice după aprobare înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Psihologie şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza structura facultăţii, formele şi probele de concurs, condiţiile de înscriere şi metodologia de desfăşurare a concursului.

I.5. În vederea asigurării egalității de şanse pentru persoanele cu disabilități/handicap se asigură după caz, suport adiţional adaptat nevoilor acestora.

I.6. Elevii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale pot solicita admiterea la studii de licență fără concurs, în limita locurilor disponibile. Aceștia vor solicita în scris și vor prezenta documentul în original și copie pentru conformitate la comisia de examen.

II. Înscrierea candidaţiilor şi actele necesare

II.1. Pentru studiile universitare de licenţă în Specializarea Psihologie

a. Condiţii de înscriere:

La admiterea organizată pentru studiile universitare de licenţă se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare în domenii apropiate domeniului Facultăţii de Psihologie pot fi admişi în ciclul de învăţământ universitar de licenţă fără examen, conform criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, vor formula o cerere scrisă conducerii Facultăţii de Psihologie, care va fi supusă avizării. După avizare, aceasta va fi înaintată spre aprobare conducerii universităţii, care va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţe şcolare în perioada studiilor liceale beneficiază de facilităţile prezentate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până în ziua afișării rezultatelor, Facultatea de Psihologie va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor admişi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admitere la cel mult două specializări/programe de studii organizate încadrul Universităţii „Tibiscus” Timişoara, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

b. Acte necesare:

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original, sau după caz:

a. Candidații care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în original și copie pentru certificarea conformității la comisia de admitere şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate);

b. Candidații, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie, sau august-septembrie a anului când are loc admiterea, pot prezenta la înscriere adeverința în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma

 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și copie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere original și copie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie și original pentru certificarea conformității;
 • Carte de identitate, în copie și original pentru certificarea conformității;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii color mărimea ¾ cm.

c. Candidații care au finalizat un program de studii universitare de licență care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie și original pentru certificarea conformității;
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de licență, în copie și original pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de absolvire, în fotocopie și original pentru certificarea conformității, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2023-2024, elaborat de CA din UTT;

d. Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de licență vor depune și următoarele documente:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original și copie, pentru certificarea conformității;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2023-2024, elaborat de CA din UTT;
 • dosar plic.

II.2. Pentru studiile universitare de masterat, specializările:

 • Psihoterapii şi psihologie clinică

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (din România), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate, recunoscute şi de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii „Tibiscus”, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original și fotocopie pentru certificarea conformității;

Candidații la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original și copie, pentru certificarea conformității și o adeverință care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenții de facultate din promoția anului în care se susține admiterea pot prezenta adeverință de absolvire a facultății, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității.

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naștere, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Carte de identitate, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • 3 fotografii color mărimea ¾ cm.

Candidații care au finalizat un program de studii universitare de master care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de master, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2023-2024, Stabilit de CA din UTT;

Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de master vor depune și următoarele documente:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2023-2024, stabilit de CA din UTT;
 • Dosar plic.

Absolvenţii ciclului de licenţă din promoţia anului în care se susţine admiterea la programul de masterat pot prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ universitar, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, în termenul stabilit de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depune la Comisia de admitere, a Facultăţii de Psihologie.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererea-tip de înscriere este completată corect şi semnată;
 • candidatul a precizat facultatea şi specializarea la care doreşte să fie admis;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

II.3. Înscrierea cetăţenilor străini

Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2023-2024, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
Conform normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;

 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

b. Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 3. Diploma de bacalaureat,  în copie xerox  şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;

 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei sunt:

 • actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 • certificat medical ;
 • aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

III. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

a. organizarea

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Psihologie, Consiliul facultăţii stabileşte Comisiile de admitere ale facultăţii. Aceste comisii răspund direct de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2023-2024, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiilor, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizare a acesteia.

Comisia de admitere este formată preşedinte, doi membri şi un secretar.

Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia. Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii. Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

b. desfășurarea

Consilierea și preluarea dosarelor candidaților care se înscriu la ADMITERE 2023 se va realiza la secretariatul facultății de Psihologie, de pe strada Lascăr Catargiu nr. 6. Zilnic, dosarele depuse de candidați vor fi verificate de secretariatul facultății, care centralizează dosarele primite.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, nivel de licenţă şi masterat, este adusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii/facultății.

IV. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

a. stabilirea rezultatelor

Concursul de admitere la programul de studii de licenţă constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu, obținută din media următoarelor probe:

 • proba 1 – media generală la examenul de bacalaureat;
 • proba 2 – media notelor la disciplina Limba romană din anii de studiu liceal (rezultate din foaia matricolă) a candidatului.

În cazul cetățenilor străini, care nu au parcurs disciplina Limba română în anii de studiu liceal, proba 2 se poate echivala cu nota la Iimba română obținută de către candidat în urma parcurgerii anului pregătitor sau, în cazul în care aceasta a urmat deja o altă instituție de învățământ în Romania, acreditată de către Ministerul Educației (colegiu, facultate), se echivalează cu nota la Limba română existentă în foaia matricolă a candidatului.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la Limba si literatura română, probă scrisă obligatorie la examenul de bacalaureat. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Concursul de admitere la programele de studii masterale constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu, obținută din media următoarelor probe:

 • proba 1 – media examenului de licență;
 • proba 2 – evaluarea cunoștințelor de specialitate (test grilă) din bibliografie pusă la dispoziție, aflată în biblioteca Universității ”Tibiscus” din Timișoara, în facsimil (copie) la secretariatul Facultății de Psihologie.

Bibliografie Examen Master Psihoterapii și Psihologie Clinică sesiunea iulie 2023 [descarcă Word Doc]

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de media de absolvire a anilor de studiu de licență (din suplimentul la diplomă/foaia matricolă). Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 6 (șase) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

b. comunicarea rezultatelor

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie stabilită de către Consiliul facultăţii şi aprobată de către Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţiişi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere la studii universitare de licență (concurs și afișare 27 Iulie 2023, ora 16, respectiv 28 Septembrie 2023, ora 16), este alcătuită din:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU

Membri: Lect.univ.dr. Oana DĂU-GAȘPAR

Lect.univ.dr. Daniel MURANYI

Secretar: dr. Codruța PORUȚIU

Comisia de admitere la studii universitare de masterat (27 Iulie 2023 – concurs ora 10 și afișare, ora 16, respectiv 28.09.2023 – concurs ora 10 şi afişare ora 16), este alcătuită din:

Preşedinte: Prof.univ.dr.  Zeno GOZO

Membri: Lect.univ.dr. Teodor VOICU

Lect.univ. Amalia MARINCA

Secretar: dr. Codruța PORUȚIU

Afişare rezultate finale după contestaţii: 28.07.2023, ora 17 și respectiv 29.09.2023, ora 17.

Comisia de admitere a Facultăţii de Psihologie întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, care se predau Comisiei Centrale, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a universității/facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat pentru  admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul de admitere la studii de masterat, şi domeniul la care a fost admis.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs și locul devine vacant.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obținut prin admitere se restituie, la cerere, necondiționat și gratuit, pe baza actului de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universității „Tibiscus” din Timișoara.

V. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului de admitere la masterat pot depune contestaţie scrisă la secretariatul facultății în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor.

Comisia de contestații la admiterea din iulie şi septembrie, din data de 28.07.2023, respectiv 29.09.2023, la Facultatea de Psihologie, este formată din:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Loredana-Ileana VÎŞCU

Membri:    Conf.univ.dr. Alina Oana MORAR ZAMOSTEANU

Lect.univ.dr. Oana DAU GASPAR

Secretar:    dr. Codruța PORUȚIU

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor.

Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

VI. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor precum şi condiţiile de plată se afişează la casieria universităţii, secretariatul facultăţii şi pe Internet.

Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligații pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2023-2024:

 • Să depună diploma de bacalaureat în original (pentru admiterea la studii de licenţă), respectiv diploma de licenţă sau o diplomă echivalentă, în original (pentru admiterea la studii de masterat);
 • Să completeze și să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se pot obţine la secretariatul facultăţii.

Prezenta metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea concursului de admitere în cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 06.02.2023.

Prezenta metodologie va respecta ”Metodologia UTT pentru organizarea admiterii la ciclurile de studii licență și master pentru Anul universitar 2023-2024”, ca și cadru general.