REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013/2014
(Hotărârea Senatului Universitar nr. 178/2 din 07.03.2013)

1. TAXE ANUALE DE STUDII (LEI)
Facultatea
Total taxa
Rata I
Rata II
Rata III
Rata IV
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă
Psihologie 2400 700 700 500 500
1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
Psihologie 2800 800 800 600 600
1.3. Taxă de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu, stabilită la punctul 1.1 sau 1.2. Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.12.2013 inclusiv.
1.4. Taxă pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.12.2013 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 09.05.2014 inclusiv.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013/2014 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I în perioada 01.10.2013-18.10.2013
  • Rata II în perioada 18.11.2013-13.12.2013
  • Rata III în perioada 03.03.2014-18.03.2014
  • Rata IV în perioada 16.04.2014-09.05.2014

Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.).

Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi, până la 25% din suma datorată.

Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (01.10.2013 – 18.10.2013).

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2013 (LEI)
Felul taxei
Licenta
Masterat
Taxă de înscriere la admitere 2013 0 0
Taxă de înmatriculare 100 100
3. TAXE PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR (LEI)
Felul taxei
Licenta
Masterat
Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 250 250
Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 250 -
Examen de licenţă/disertaţie 900 600
4. ALTE TAXE (LEI)
1. Reînmatriculare după întreruperea studiilor sau după exmatriculare
-pentru întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile
400
0
400
0
2. Înmatriculare pe bază de transfer
-Înmatricularea în anul corespunzător punctelor de credit acumulate în cadrul altei instituţii de învăţământ superior (din ţară sau străinătate), în urma aprobării cererii de continuare a studiilor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
400
400
-
-
3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):
-examen planificat în sesiunea de restanţe
-examen planificat în sesiunea de reexaminare
-examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ superior, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ)

75
150
200
100

75
150
200
100
4. Taxă colocvii (restanţă, reexaminare) 75 75
5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20 lei/ şedinţă 20 lei/ şedinţă
6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină
7. La retragerea/exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:
-între 01. - 31.10. 2013 (pentru exmatriculaţii din anul universitar 2012/2013)
-începând din data de 01 noiembrie 2013 (pentru exmatriculaţii din anul universitar 2012/2013)
-pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2012/20130

50 lei/an

50 lei/an0

50 lei/an

50 lei/an
8. Taxă pentru păstrarea în arhivă a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 50 lei/an 50 lei/an
9. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhivă 200 lei 200 lei
10. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă (maxim 3 zile), cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 100 100
11. La eliberarea duplicatelor actelor de studii, se percep următoarele taxe:
-diplomă de licenţă/master
-supliment la diplomă/foaie matricolă


200
100


200
100
12. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor
-în regim de urgenţă (maxim 24 de ore)
-în regim normal


150
100


150
100
13. Eliberarea programelor analitice 600 600
14. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 300 300

Activităţile cuprinse la punctul 4 - Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective la casieria Universităţii şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei la facultatea/compartimentul implicat.

Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari.

Taxele prevăzute la cap. 4 pct. 3 şi pct. 4 sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter