METODOLOGIA

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Psihologie

pentru anul universitar 2016-2017

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

 

I.1. Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2016-2017, concurs de admitere în Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: Psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de ierarhizare: Psihologie

după cum urmează:

 1. Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Psihologie

 

Specializarea: Psihologie

Titlul obţinut: Licenţiat în Psihologie                                                            

Durata studiilor: 3 ani                                                                                                  

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)

 1. Domeniul pentru studii universitare de masterat:

Specializarea: Psihoterapii şi psihologie clinică

Titlul obţinut: Master în domeniul Psihologie

Durata studiilor: 2 ani

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)

I.2. Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.

I.3. Admiterea se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară  (în luna iulie) şi sesiunea de toamnă (în luna septembrie) conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.

I.4. Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Psihologie şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza structura facultăţii, formele şi probele de concurs, condiţiile de înscriere şi metodologia de desfăşurare a concursului.

II. Calendarul de concurs

II.1. Pentru anul universitar 2016 - 2017, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

II.1.1. Pentru studii de licenţă:

1. Specializarea Psihologie – 50 locuri

Sesiunea I:      Perioada de înscriere: 01 - 26 iulie 2016

Concurs şi afişarea rezultatelor: 27 iulie 2016, ora 16,00

În perioada 27 - 29 iulie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016-2017.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II-a: (pentru locurile rămase neocupate)

Perioada de înscriere: 01 - 27 septembrie 2016

Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2016, ora 16,00

În perioada 28-30 septembrie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea a II-a vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016 – 2017.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

II.1.2. Pentru studii universitare de masterat:

1. Specializarea Psihoterapii şi psihologie clinică –  100 locuri

Sesiunea I:      Perioada de înscriere: 01- 26 iulie 2016

Interviu: 27 iulie 2016, de la ora 10 (conform ordinii afişate)

Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2016, ora 16,00

În perioada 27 - 29 iulie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016-2017.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)

Perioada de înscriere: 01-27 septembrie 2016

Interviu: 28 septembrie 2016, de la ora 10 (conform ordinii afişate)

Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2016, ora 16,00

În perioada 28-30 septembrie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea a II-a vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016-2017.  

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

 

III. Înscrierea candidaţilor şi actele necesare

III.1.Pentru studiile universitare de licenţă în Specializarea Psihologie

a. Condiţii de înscriere:

La admiterea organizată pentru studiile universitare de licenţă se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare în domenii apropiate domeniului Facultăţii de Psihologie pot fi admişi în ciclul de învăţământ universitar de licenţă fără examen, conform criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, vor formula o cerere scrisă conducerii Facultăţii de Psihologie, care va fi supusă avizării. După avizare, aceasta va fi înaintată spre aprobare conducerii universităţii, care va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţe şcolare în perioada studiilor liceale beneficiază de facilităţile prezentate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data 28.09.2016, Facultatea de Psihologie va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor admişi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admitere la cel mult două specializări/programe de studii organizate în cadrul Universităţii „Tibiscus” Timişoara, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

b. Acte necesare:

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original, sau după caz:
 1. Candidații care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate);
 2. Candidații, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie, sau august-septembrie a anului când are loc admiterea, pot prezenta la înscriere adeverința în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată, la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Carte de identitate, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.
 1. Candidații care au finalizat un program de studii universitare de licență care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:
 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;  
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de licență, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire, în fotocopie și original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;
 1. Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de licență vor depune și următoarele documente:
 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;
 • dosar plic.

III.2.Pentru studiile universitare de masterat, specializarea:

 • Psihoterapii şi psihologie clinică

 

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (din România), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate, recunoscute şi de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii „Tibiscus”, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Candidații la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licență și suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat și o adeverință care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenții de facultate din promoția anului în care se susține admiterea pot prezenta adeverință de absolvire a facultății, în copie legalizată la notariat.

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, în fotocopie și originalul pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Carte de identitate, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.

Candidații care au finalizat un program de studii universitare de master care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs; 
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de master, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;

Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de master vor depune și următoarele documente:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;
 • Dosar plic.

Absolvenţii ciclului de licenţă din promoţia anului în care se susţine admiterea la programul de masterat pot  prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ universitar, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, în termenul stabilit de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depune la Comisia de admitere, a Facultăţii de Psihologie.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererea-tip de înscriere este completată corect şi semnată;
 • candidatul a precizat facultatea şi specializarea la care doreşte să fie admis;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

 

III.3. Înscrierea cetăţenilor străini

Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2016/2017, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Conform normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul  pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale  va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

1.      Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
2.      Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
3.      Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
4.      Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
5.      Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
6.      Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs; 
7.      Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.
 

 

b. Pentru înscrierea la studii universitare de master:

1.      Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
2.      Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
3.      Diploma de bacalaureat,  în copie xerox  şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
4.      Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
5.      Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
6.      Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
7.      Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
8.      Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei sunt:

-          actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;

-          certificat medical ;

-          aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

a. organizarea

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Psihologie, Consiliul facultăţii stabileşte Comisiile de admitere ale facultăţii. Aceste comisii răspund direct de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiilor, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizare a acesteia.

Comisia de admitere este formată preşedinte, doi membri şi un secretar.

Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia. Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii. Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

b. desfășurarea

Consilierea și preluarea dosarelor candidaților care se înscriu la ADMITERE 2016 se va realiza, în spațiul amenajat la parterul clădirii de pe strada Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic și studenții desemnați să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic și a studenților la înscrierea pentru admitere, sesiunea iulie și septembrie 2016, va fi realizată de Comisia de admitere a Facultății de psihologie.

Zilnic, dosarele depuse de candidați vor fi verificate și predate de personalul de servici la realizarea înscrierii Comisiei de admitere a facultății, care centralizează  dosarele primite.

Pentru programul de studii de masterat, după prima probă, se organizează interviul motivațional și de prezentare. Susținerea interviului se efectuează la ora și în ordinea afișării candidaților înscriși la concursul de admitere,  face to face sau pe skype , pentru situații speciale.

Pentru situații speciale (spitalizare, rezidență în alte țări etc.) candidații vor transmite o cerere pe adresa de email a facultății de psihologie () prin care menționează solicitarea ca interviul să se desfășoare skypeși atașează și un document doveditor situației pentru care adresează solicitarea, până în data de 26 iulie 2016, ora 16, pentru admiterea de vară și până la 27 septembrie 2016, ora 16, pentru sesiunea din toamnă.

Comisia de admitere asigură suportul tehnic pentru interviul cu opțiunea skype.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, nivel de licenţă şi masterat, este adusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii/facultății.

 

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

 

a.Stabilirea rezultatelor

Concursul de admitere la programul de studii de licenţă constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la Limba si literatura română, probă scrisă obligatorie la examenul de bacalaureat. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Concursul de admitere la programele de studii masterale constă din două probe: nota examenului de licenţă (50%) şi Interviu de admitere, susținut  în faţa comisiei de admitere (50%). Interviul va fi notat cu puncte de la 1 la 10 pe fișa de interviu.

Nota la examenul de admitere este reprezentată de media aritmetică dintre nota obţinută la examenul de licență şi nota obţinută la interviu. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la examenul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota la Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate, obținută la examenul de licență. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

b.Comunicarea rezultatelor

Comisia de admitere a Facultăţii de Psihologie întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, care se predau Comisiei Centrale, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a universității/facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat pentru  admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul de admitere la studii de masterat, şi domeniul la care a fost admis.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs și locul devine vacant.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obținut prin admitere se restituie, la cerere, necondiționat și gratuit, pe baza actului de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universității „Tibiscus” din Timișoara.

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului de admitere pot depune contestaţie scrisă la secretariatul facultății în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor.

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor.

Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor precum şi condiţiile de plată se afişează la casieria universităţii, secretariatul facultăţii şi pe Internet.

Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligații pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017:

-          Să depună diploma de bacalaureat în original (pentru admiterea la studii de licenţă), respectiv diploma de licenţă sau o diplomă echivalentă, în original (pentru admiterea la studii de masterat);

-          Să completeze și să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se pot obţine la secretariatul facultăţii.

Prezenta metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 12.02.2016.

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter