REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016

(Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 349/1 din 11.06.2015)

1. TAXE ANUALE DE STUDII (LEI)

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Rata I
(21.09.2015 - 16.10.2015)
Rata II
(16.11.2015 - 18.12.2015)
Rata III
(22.02.2016 - 18.03.2016)
Rata IV
(18.04.2016 - 13.05.2016)
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I, II 2600 800 800 500 500
III 2400 700 700 500 500
2 Drept şi Administraţie Publică I, II 2600 800 800 500 500
III, IV 2400 700 700 500 500
3 Psihologie I, II 2600 800 800 500 500
III 2400 700 700 500 500
4 Ştiinţe Economice I, II 2600 800 800 500 500
III 2400 700 700 500 500
1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată   2900 800 800 700 600
2 Drept şi Administraţie Publică   2900 800 800 700 600
3 Psihologie   2900 800 800 700 600
4 Ştiinţe Economice   2900 800 800 700 600
1.3. Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este de 25%  din taxa anuală de studiu a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2.Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.12.2015 inclusiv.
1.4. Taxa pentru recontractarea materie nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxă anuală/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.12.2015 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.05.2016 inclusiv.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015/2016 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I în perioada 21.09.2015 - 16.10.2015
  • Rata II în perioada 16.11.2015 - 18.12.2015
  • Rata III în perioada 22.02.2016 - 18.03.2016
  • Rata IV în perioada 18.04.2016 - 13.05.2016

Notă:
1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2 şi 1.3, obligaţie a studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor la Universitatea „Tibiscus”;
2. Pentru depăşirea fiecărei perioade  de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi lucrătoare de întârziere, până la 25% din suma neachitată;
3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (21.09.2015 – 16.10.2015).

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2015 (LEI)

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenta
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Taxă de înscriere la admitere 2015 0 0
2.

Taxă de înmatriculare la admitere, se va achita astfel:

- în perioada 29 – 31 iulie 2015 (pentru candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I de admitere);

100 150

- în perioada 28 – 30 septembrie 2015 (pentru candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I de admitere).

100 150

3. TAXE PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR (LEI)

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenta
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 250 250
2. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 250 -
3. Examen de licenţă/disertaţie 900 800

4. ALTE TAXE (LEI)

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenta
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Reînmatriculare după întreruperea studiilor  sau după exmatricularea studenţilor Universităţii „Tibiscus” din Timişoara 500 500
- pentru întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile 0 0
2. Înmatriculare pe bază de transfer 500 500
3. Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara. 500 500
4. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):    
- examen planificat în sesiunea de restanţe 100 100
- examen planificat în sesiunea de reexaminare 150 150
- examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale 200 200
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ superior, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ) 100 100
5. Taxă colocvii (restanţă, reexaminare) 100 100
6. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20 lei/şedinţă 20 lei/şedinţă
7. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală /60) x nr. de credite pe disciplină
8. La exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:    
- între 01. - 31.10. 2015 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2014/2015) 0 0
- începând din data de 01 noiembrie 2015 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2014/2015) 50 50
- pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2014/2015 50 lei/an 50 lei/an
9. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:
   
-pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 0 0
-pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 50 lei/an 50 lei/an
10. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 50 lei/an 50 lei/an
11. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 200 200
12. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 50 lei/an 50 lei/an
13. Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 50 50
14. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă (maxim 3 zile lucrătoare), cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 100 100
15. La eliberarea duplicatelor se percep următoarele taxe:    
-duplicat diplomă de licenţă/master 200 200
-duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 100 100
-duplicat adeverinţă de absolvire 50 50
-duplicat carnet de student 10 10
16. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 100 100
17. Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 250 lei/an de studiu 250 lei/an de studiu
18. Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 50 lei/an de studiu 50 lei/an de studiu
19. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 300 300
20. Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 100 lei/document 100 lei/document

5. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:

  • Plata la zi a ratelor taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul 1.1, respectiv 1.2, precum şi a penalităţilor calculate la taxele anuale pentru studii;
  • Dacă studentul face cerere de retragere înainte de a ajunge la scadenţa ratei curente a taxei anuale de studii, acesta este obligat să achite rata curentă a taxei anuale de studii, prevăzută la punctul 1.1, respectiv 1.2.

6. Activităţile cuprinse la pct. 4 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective la casieria Universităţii şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei la facultatea/compartimentul implicat;

7. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari;

8. Taxele prevăzute la pct. 4, rândul 4 şi rândul 5 (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter