METODOLOGIA

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Psihologie în anul universitar 2016-2017

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

I.1. Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2016-2017, concurs de admitere în Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: Psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de ierarhizare: Psihologie după cum urmează:

 1. Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Psihologie
  Specializarea: Psihologie
  Titlul obţinut: Licenţiat în Psihologie
  Durata studiilor: 3 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)
 1. Domeniul pentru studii universitare de masterat:
  Specializarea: Psihoterapii şi psihologie clinică
  Titlul obţinut: Master în domeniul Psihologie
  Durata studiilor: 2 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)

I.2. Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.

I.3. Admiterea se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară (în luna iulie) şi sesiunea de toamnă (în luna septembrie) conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.

I.4. Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Psihologie şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza structura facultăţii, formele şi probele de concurs, condiţiile de înscriere şi metodologia de desfăşurare a concursului.

II. Calendarul de concurs

II.1. Pentru anul universitar 2016 - 2017, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

II.1.1. Pentru studii de licenţă:

 1. Specializarea Psihologie – 50 locuri
  Sesiunea I: Perioada de înscriere: 01- 26 iulie 2016
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 27 iulie 2016, ora 16,00

În perioada 27 - 29 iulie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016-2017.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II-a: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 01 - 27 septembrie 2016
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2016, ora 16,00

În perioada 28-30 septembrie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea a II-a vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016 – 2017.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

II.1.2. Pentru studii universitare de masterat:

 1. Specializarea Psihoterapii şi psihologie clinică – 100 locuri
  Sesiunea I: Perioada de înscriere: 01- 26 iulie 2016
  Interviu: 27 iulie 2016, de la ora 10 (conform ordinii afişate)
  Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2016, ora 16,00

În perioada 27 - 29 iulie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016-2017.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II-a: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 01 - 27 septembrie 2016
Interviu: 28 septembrie 2016, de la ora 10 (conform ordinii afişate)
Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2016, ora 16,00

În perioada 28-30 septembrie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea a II-a vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2016-2017.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

III. Înscrierea candidaţiilor şi actele necesare

III.1. Pentru studiile universitare de licenţă în Specializarea Psihologie

a. Condiţii de înscriere:

La admiterea organizată pentru studiile universitare de licenţă se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare în domenii apropiate domeniului Facultăţii de Psihologie pot fi admişi în ciclul de învăţământ universitar de licenţă fără examen, conform criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, vor formula o cerere scrisă conducerii Facultăţii de Psihologie, care va fi supusă avizării. După avizare, aceasta va fi înaintată spre aprobare conducerii universităţii, care va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţe şcolare în perioada studiilor liceale beneficiază de facilităţile prezentate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data 28.09.2016, Facultatea de Psihologie va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor admişi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admitere la cel mult două specializări/programe de studii organizate încadrul Universităţii „Tibiscus” Timişoara, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

b. Acte necesare:

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original, sau după caz:

a. Candidații care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate);

b. Candidații, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie, sau august-septembrie a anului când are loc admiterea, pot prezenta la înscriere adeverința în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma

 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată, la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Carte de identitate, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.

c. Candidații care au finalizat un program de studii universitare de licență care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;  
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de licență, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire, în fotocopie și original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;

d. Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de licență vor depune și următoarele documente:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;
 • dosar plic.

III.2. Pentru studiile universitare de masterat, specializările:

 • Psihoterapii şi psihologie clinică

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (din România), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate, recunoscute şi de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii „Tibiscus”, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Candidații la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licență și suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat și o adeverință care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenții de facultate din promoția anului în care se susține admiterea pot prezenta adeverință de absolvire a facultății, în copie legalizată la notariat.

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, în fotocopie și originalul pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Carte de identitate, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.

Candidații care au finalizat un program de studii universitare de master care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs; 
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de master, în copie și original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;

Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de master vor depune și următoarele documente:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017;
 • Dosar plic.

Absolvenţii ciclului de licenţă din promoţia anului în care se susţine admiterea la programul de masterat pot  prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ universitar, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, în termenul stabilit de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depune la Comisia de admitere, a Facultăţii de Psihologie.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererea-tip de înscriere este completată corect şi semnată;
 • candidatul a precizat facultatea şi specializarea la care doreşte să fie admis;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

III.3. Înscrierea cetăţenilor străini

Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2016/2017, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Conform normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul  pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale  va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;

 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

b. Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 3. Diploma de bacalaureat,  în copie xerox  şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;

 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei sunt:

 • actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 • certificat medical ;
 • aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

a. organizarea

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Psihologie, Consiliul facultăţii stabileşte Comisiile de admitere ale facultăţii. Aceste comisii răspund direct de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiilor, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizare a acesteia.

Comisia de admitere este formată preşedinte, doi membri şi un secretar.

Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia. Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii. Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

b. desfășurarea

Consilierea și preluarea dosarelor candidaților care se înscriu la ADMITERE 2016 se va realiza, în spațiul amenajat la parterul clădirii de pe strada Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic și studenții desemnați să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic și a studenților la înscrierea pentru admitere, sesiunea iulie și septembrie 2016, va fi realizată de Comisia de admitere a Facultății de psihologie.

Zilnic, dosarele depuse de candidați vor fi verificate și predate de personalul de servici la realizarea înscrierii Comisiei de admitere a facultății, care centralizează  dosarele primite.

Pentru programul de studii de masterat, după prima probă, se organizează interviul motivațional și de prezentare. Susținerea interviului se efectuează la ora și în ordinea afișării candidaților înscriși la concursul de admitere,  face to face sau pe skype , pentru situații speciale.

Pentru situații speciale (spitalizare, rezidență în alte țări etc.) candidații vor transmite o cerere pe adresa de email a facultății de psihologie () prin care menționează solicitarea ca interviul să se desfășoare skypeși atașează și un document doveditor situației pentru care adresează solicitarea, până în data de 26 iulie 2016, ora 16, pentru admiterea de vară și până la 27 septembrie 2016, ora 16, pentru sesiunea din toamnă.

Comisia de admitere asigură suportul tehnic pentru interviul cu opțiunea skype.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, nivel de licenţă şi masterat, este adusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii/facultății.

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

a. stabilirea rezultatelor

Concursul de admitere la programul de studii de licenţă constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la Limba si literatura română, probă scrisă obligatorie la examenul de bacalaureat. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Concursul de admitere la programele de studii masterale constă din două probe: nota examenului de licenţă (50%) şi Interviu de admitere, susținut  în faţa comisiei de admitere (50%). Interviul va fi notat cu puncte de la 1 la 10 pe fișa de interviu.

Nota la examenul de admitere este reprezentată de media aritmetică dintre nota obţinută la examenul de licență şi nota obţinută la interviu. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la examenul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota la Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate, obținută la examenul de licență. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

b. comunicarea rezultatelor

Comisia de admitere a Facultăţii de Psihologie întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, care se predau Comisiei Centrale, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a universității/facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat pentru  admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul de admitere la studii de masterat, şi domeniul la care a fost admis.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs și locul devine vacant.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obținut prin admitere se restituie, la cerere, necondiționat și gratuit, pe baza actului de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universității „Tibiscus” din Timișoara.

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului de admitere pot depune contestaţie scrisă la secretariatul facultății în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor.

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor.

Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor precum şi condiţiile de plată se afişează la casieria universităţii, secretariatul facultăţii şi pe Internet.

Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligații pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017:

 • Să depună diploma de bacalaureat în original (pentru admiterea la studii de licenţă), respectiv diploma de licenţă sau o diplomă echivalentă, în original (pentru admiterea la studii de masterat);
 • Să completeze și să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se pot obţine la secretariatul facultăţii.

Prezenta metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 12.02.2016.

 

COMISII DE ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016 – 2017

SESIUNEA IULIE  (concurs și afișare 27.07.2016, ora 16,00)

Studii universitare de licenţă, specializarea Psihologie:

Preşedinte: lect.univ.dr. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL
Membri: lect.univ.dr. Oana DĂU-GAȘPAR
  lect.univ.dr. Ramona RĂDUCAN
Secretar: dr. Codruţa PORUŢIU

SESIUNEA IULIE (concurs 27.07.2016, ora 10,00 și afișare ora 16,00)

Studii universitare de masterat, programul de studiu – Psihoterapii şi psihologie clinică

Preşedinte: conf.univ.dr. Alina-Oana ZAMOŞTEANU
Membri: conf.univ.dr. Zeno GOZO
  lect.univ.dr. Daniel MURANYI
Secretar: dr. Codruţa PORUŢIU

COMISIA DE CONTESTAŢII - Sesiunea iulie (27.07.2016, ora 15,00, afișare ora 16,00)

Preşedinte: lect.univ.dr. Daniel CIUCUR
Membri: lect.univ.dr. Teodor VOICU
  lect.univ.dr. Amalia-Loredana MARINCA
Secretar: dr. Codruţa PORUŢIU

SESIUNEA SEPTEMBRIE  (concurs și afișare 28.09.2016, ora 16,00)

Studii universitare de licenţă, specializarea Psihologie:

Preşedinte: lect.univ.dr. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL
Membri: lect.univ.dr. Oana DĂU-GAȘPAR
  lect.univ.dr. Ramona RĂDUCAN
Secretar: dr. Codruţa PORUŢIU

SESIUNEA SEPTEMBRIE (concurs 28.09.2016, ora 10,00 și afișare ora 16,00)

Studii universitare de masterat, programul de studiu – Psihoterapii şi psihologie clinică

Preşedinte: conf.univ.dr. Alina-Oana ZAMOŞTEANU
Membri: conf.univ.dr. Zeno GOZO
  lect.univ.dr. Daniel MURANYI
Secretar: dr. Codruţa PORUŢIU

COMISIA DE CONTESTAŢII - Sesiunea septembrie (28.09.2016, ora 15,00, afișare ora 16,00)

Preşedinte: lect.univ.dr. Daniel CIUCUR
Membri: lect.univ.dr. Teodor VOICU
  lect.univ.dr. Amalia-Loredana MARINCA
Secretar: dr. Codruţa PORUŢIU

METODOLOGIA

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Psihologie în anul universitar 2017-2018

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

I.1. Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2017-2018, concurs de admitere în Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: Psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de ierarhizare: Psihologie după cum urmează:

 1. Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Psihologie
  Specializarea: Psihologie
  Titlul obţinut: Licenţiat în Psihologie
  Durata studiilor: 3 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)
 2. Domeniul pentru studii universitare de masterat:
  Specializarea: Psihoterapii şi psihologie clinică
  Titlul obţinut: Master în domeniul Psihologie
  Durata studiilor: 2 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (ÎF)

I.2. Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.

I.3. Admiterea se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară (în luna iulie) şi sesiunea de toamnă (în luna septembrie) conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.

I.4. Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Psihologie şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza structura facultăţii, formele şi probele de concurs, condiţiile de înscriere şi metodologia de desfăşurare a concursului.

I.5. În vederea asigurării egalității de şanse pentru persoanele cu disabilități/handicap se asigură după caz, suport adiţional adaptat nevoilor acestora.

I.6. Elevii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale pot solicita admiterea la studii de licență fără concurs, în limita locurilor disponibile. Aceștia vor solicita în scris și vor prezenta documentul în original și copie pentru conformitate la comisia de examen.

II. Calendarul de concurs

II.1. Pentru anul universitar 2017 - 2018, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

II.1.1. Pentru studii de licenţă:

 1. Specializarea Psihologie – 75 locuri
  Sesiunea I: Perioada de înscriere: 03- 26 iulie 2017
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017, ora 16,00

În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2017-2018.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II-a: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 04 - 26 septembrie 2017
Concurs şi afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017, ora 16,00

În perioada 27-29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea a II-a vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2017 – 2018.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

II.1.2. Pentru studii universitare de masterat:

 1. Specializarea Psihoterapii şi psihologie clinică – 100 locuri
  Sesiunea I: Perioada de înscriere: 03- 26 iulie 2017
  Concurs de admitere: 27 iulie 2017, de la ora 10
  Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017, ora 16,00

În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2017-2018.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II-a: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 04 - 26 septembrie 2017
Concurs de admitere: 27 septembrie 2017, test grilă cunoștințe de specialitate, ora 10
Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017, ora 16,00

În perioada 27-29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea a II-a vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzută de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 2017-2018.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

III. Înscrierea candidaţiilor şi actele necesare

III.1. Pentru studiile universitare de licenţă în Specializarea Psihologie

a. Condiţii de înscriere:

La admiterea organizată pentru studiile universitare de licenţă se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare în domenii apropiate domeniului Facultăţii de Psihologie pot fi admişi în ciclul de învăţământ universitar de licenţă fără examen, conform criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, vor formula o cerere scrisă conducerii Facultăţii de Psihologie, care va fi supusă avizării. După avizare, aceasta va fi înaintată spre aprobare conducerii universităţii, care va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţe şcolare în perioada studiilor liceale beneficiază de facilităţile prezentate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data 27.09.2017, Facultatea de Psihologie va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor admişi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admitere la cel mult două specializări/programe de studii organizate încadrul Universităţii „Tibiscus” Timişoara, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

b. Acte necesare:

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original, sau după caz:

a. Candidații care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în original și copie pentru certificarea conformității la comisia de admitere şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate);

b. Candidații, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie, sau august-septembrie a anului când are loc admiterea, pot prezenta la înscriere adeverința în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma

 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și copie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere original și copie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie și original pentru certificarea conformității;
 • Carte de identitate, în copie și original pentru certificarea conformității;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.

c. Candidații care au finalizat un program de studii universitare de licență care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie și original pentru certificarea conformității;  
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de licență, în copie și original pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de absolvire, în fotocopie și original pentru certificarea conformității, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017-2018;

d. Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de licență vor depune și următoarele documente:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original și copie, pentru certificarea conformității;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017-2018;
 • dosar plic.

III.2. Pentru studiile universitare de masterat, specializările:

 • Psihoterapii şi psihologie clinică

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (din România), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate, recunoscute şi de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii „Tibiscus”, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original și fotocopie pentru certificarea conformității;

Candidații la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original și copie, pentru certificarea conformității și o adeverință care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenții de facultate din promoția anului în care se susține admiterea pot prezenta adeverință de absolvire a facultății, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității.

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naștere, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Carte de identitate, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.

Candidații care au finalizat un program de studii universitare de master care doresc o a doua specializare vor depune și următoarele acte:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității; 
 • Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoțește diploma de master, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017-2018;

Candidații care au parcurs parțial un program de studii universitare de master vor depune și următoarele documente:

 • Cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior;
 • Foaia matricolă parțială, în original și fotocopie, pentru certificarea conformității;
 • Declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universtății de proveniență;
 • Chitanța de achitare a taxei de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „ Tibiscus” din Timișoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017-2018;
 • Dosar plic.

Absolvenţii ciclului de licenţă din promoţia anului în care se susţine admiterea la programul de masterat pot  prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ universitar, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, în termenul stabilit de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depune la Comisia de admitere, a Facultăţii de Psihologie.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererea-tip de înscriere este completată corect şi semnată;
 • candidatul a precizat facultatea şi specializarea la care doreşte să fie admis;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

III.3. Înscrierea cetăţenilor străini

Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2017/2018, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Conform normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul  pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale  va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;

 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

b. Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 3. Diploma de bacalaureat,  în copie xerox  şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;

 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;

 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei sunt:

 • actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 • certificat medical ;
 • aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

a. organizarea

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Psihologie, Consiliul facultăţii stabileşte Comisiile de admitere ale facultăţii. Aceste comisii răspund direct de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiilor, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizare a acesteia.

Comisia de admitere este formată preşedinte, doi membri şi un secretar.

Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia. Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii. Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

b. desfășurarea

Consilierea și preluarea dosarelor candidaților care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spațiul amenajat la parterul clădirii de pe strada Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic și studenții desemnați să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic și a studenților la înscrierea pentru admitere, sesiunea iulie și septembrie 2017, va fi realizată de Comisia de admitere a Facultății de psihologie.

Zilnic, dosarele depuse de candidați vor fi verificate și predate de personalul de servici la realizarea înscrierii Comisiei de admitere a facultății, care centralizează  dosarele primite.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, nivel de licenţă şi masterat, este adusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii/facultății.

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

a. stabilirea rezultatelor

Concursul de admitere la programul de studii de licenţă constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu, obținută din media următoarelor probe:

 • proba 1 - media generală la examenul de bacalaureat;
 • proba 2 - media notelor la disciplina Limba romană din anii de studiu liceal (rezultate din foaia matricolă) a candidatului.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la Limba si literatura română, probă scrisă obligatorie la examenul de bacalaureat. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Concursul de admitere la programele de studii masterale constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu, obținută din media următoarelor probe:

 • proba 1 - media examenului de licență;
 • proba 2 - evaluarea cunoștințelor de specialitate (test grilă) din cartea: Alina Oana Zamoşteanu, (2008) Abordări psihoterapeutice. Elemente introductive, Editura Eurobit, Timișoara, paginile 7 - 27, aflată în biblioteca Universității Tibiscus din Timișoara, în facsimil (copie) la secretariatul Facultății de psihologie și în anexă PDF la prezentul document.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de media de absolvire a anilor de studiu de licență (din suplimentul la diplomă/foaia matricolă). Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la proba de departajare.

Candidații care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din același domeniu sau înrudit, care au depus la dosarul de admitere și o cerere de recunoaștere a creditelor obținute anterior, vor fi admiși  într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaștere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 6 (șase) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

b. comunicarea rezultatelor

Comisia de admitere a Facultăţii de Psihologie întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, care se predau Comisiei Centrale, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a universității/facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat pentru  admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul de admitere la studii de masterat, şi domeniul la care a fost admis.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs și locul devine vacant.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obținut prin admitere se restituie, la cerere, necondiționat și gratuit, pe baza actului de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universității „Tibiscus” din Timișoara.

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului de admitere pot depune contestaţie scrisă la secretariatul facultății în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor.

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor.

Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor precum şi condiţiile de plată se afişează la casieria universităţii, secretariatul facultăţii şi pe Internet.

Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligații pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 • Să depună diploma de bacalaureat în original (pentru admiterea la studii de licenţă), respectiv diploma de licenţă sau o diplomă echivalentă, în original (pentru admiterea la studii de masterat);
 • Să completeze și să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se pot obţine la secretariatul facultăţii.

Prezenta metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea finalizării studiilor în cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 10.01.2017.

DOMENII ADMITERE 2011 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Facultatea
Domeniul
(Denumire master)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687 sau 0256.220.689 int. 117
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(1.Web design;
2.Administrarea sistemelor distribuite)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202.931 sau 0256.202.932 int. 114
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte plastice, Decorative şi Design
(Environment-impact vizual şi contemporaneitate)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Instituţii de drept european)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.621 sau 0256.220.689 int. 113
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării
(1.Jurnalism şi publicitate;
2.Massmedia şi comunicare în spaţiul public european;)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă
Limbi Moderne Aplicate
(Limbi Moderne şi comunicare interculturală)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(1.Managementul resurselor umane;
2.Psihoterapii şi psihologie clinică)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931 sau 0256.220.689 int. 115
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Auditul şi evaluarea întreprinderii)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă
Economie şi Afaceri Internaţionale
(Strategia afacerilor în mediul european)

Observaţie:
Conform O.M.Ed.C.T.S. nr. 4061/15.04.2011 privind admiterea în anul universitar 2011-2012, la masteratele de mai sus se pot înscrie:

 • absolvenţi de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr.84/ 1995), indiferent de facultatea/ specializarea absolvită;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă (sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2009) ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr.288/2004), indiferent de facultatea/specializarea absolvită

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 2011

I. Dispoziţii generale

Concursul de admitere din anul 2011 în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale şi cu prezenta metodologie aprobată de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Admiterea la Universitatea „Tibiscus” se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni – iulie şi septembrie. Admiterea se organizează în facultăţi, pe cicluri de învăţământ şi pe domenii de studiu, pe locuri cu taxă, aşa cum se va prezenta în continuare.

II. Calendarul admiterii

Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor, în perioadele anunţate public (01 - 29.07.2011; 01 - 29.09.2011), între orele 11.00-18.00. Facultăţile nu au voie să modifice datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.

III. Informarea candidaţilor

În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

IV. Organizarea concursului de admitere

Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere.

Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor.

Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

V. Dreptul de înscriere la concursul de admitere

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data 30.09.2011 fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.
Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

VI. Înmatricularea studenţilor străini

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români), în conformitate cu legislaţia.

VI.1. Conform Ordinului MEC nr. 4501 din 16 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va conţine obligatoriu următoarele acte:

Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatele facultăţilor vor depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

VI.2.Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:

 1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

VII. Înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire–în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere şi a taxei de confirmare a locului, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;

 • Absolvenţii de facultate din promoţia 2011 pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notariat ;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

În ambele cazuri, secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • fişa de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
 • candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012 ;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

VIII. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat/licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.

Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat şi domeniul la care a fost admis.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

IX. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă şi studii universitare de master au obligaţia:

 • să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 • să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012.

Aprobată în şedinţa Senatului din 27.01.2011.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT
anul universitar 2010/2011

Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2010-2011, concurs de admitere Studii Universitare de Masterat astfel:

Învăţământ Universitar cu durata de 2 ani, în specializările:

  • Managementul resurselor umane;
  • Psihoterapii şi psihologie clinică

I. Calendarul de concurs

Pentru anul universitar 2010/2011, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:
Pentru studii universitare de masterat:

 1. Specializarea Managementul resurselor umane – 100 locuri
 2. Specializarea Psihoterapii şi psihologie clinică – 50 locuri

Sesiunea unică:

Perioada de înscriere: 1-30 septembrie 2010
Afişarea rezultatelor: 30 septembrie 2010

II. Înscrierea candidaţiilor şi actele necesare

Pentru studiile universitare de masterat, specializările:

 • Managementul resurselor umane
 • Psihoterapii şi psihologie clinică

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care se optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii Tibiscus, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Dosar plic;
 • Diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta în copie legalizată;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul, în copie legalizată);
 • Adeverinţă medicală tip (analize de sânge şi plămâni);
 • 3 fotografii 3/4;
 • Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii, în valoarea stabilită de conducerea Universităţii (în cuantumul acesteia fiind incluse şi activităţiile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal).

Dosarul de inscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depun la secretariatul Facultăţii de Psihologie de pe str. Daliei nr.1 A.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
 • candidaţii au precizat facultatea şi specializarea de urmat;
 • candidaţii au semnat cererea de înscriere;
 • dosarele cuprind toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români), în conformitate cu legislaţia.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sunt:

 • actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 • certificat medical (inclusiv testul HIV/SIDA);
 • aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

III. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, la masterat, este dusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii.

Comisia de admitere este condusă de către decan sau de un înlocuitor al acestuia iar componenţa acesteia este stabilită de către Consiliului Facultăţii. Comisia răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Concursul de admitere la sstudii masterale se realizează în funcţie de media examenului de licenţă.

IV. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Pentru studiile de masterat admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute examenul de licenţă, în limita numărului de locuri al specializării de masterat pentru care s–a optat.

Comisia de admitere realizează, împreună cu cadrele de specialitate, prelucrarea pe calculator a concursului, stabileşte rezultatele şi le trimite spre validare şi afişare Comisiei Centrale a Universităţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţiilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

V. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişare.

Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

SPECIALIZĂRI ŞI DOMENII ADMITERE 2012 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii
(Specializări-număr de locuri)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie-100 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat

SPECIALIZĂRI ŞI DOMENII ADMITERE 2012 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Facultatea
Domeniul
(Denumire master)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(1.Managementul resurselor umane;
2.Psihoterapii şi psihologie clinică)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă

METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Psihologie în anul universitar 2012/2013

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

I.1. Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2011-2012, concurs de admitere după cum urmează:

 1. Pentru Studii Universitare de Licentă - învăţământ universitar cu durata de 3 ani, în domeniul de studii universitare de licenţă “Psihologie”, specializarea Psihologie;

 2. Pentru Studii Universitare de Masterat – învăţământ universitar cu durata de 2 ani, în specializările:
  • Managementul resurselor umane;
  • Psihoterapii şi psihologie clinică

I.2. Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe domenii şi specializări, pe locuri cu taxă.

I.3. Admiterea se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară, în luna iulie, şi sesiunea de toamnă, în luna septembrie, conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii

I.4. Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Psihologie şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza structura facultăţii, formele şi probele de concurs, condiţiile de înscriere şi metodologia de desfăşurare a concursului.

II. Calendarul de concurs

II.1. Pentru anul universitar 2012/2013, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

II.1.1. Pentru studii de licenţă:

 1. Specializarea Psihologie – 100 locuri

  Sesiunea I: Perioada de înscriere: 2-30 iulie 2012
  Afişarea rezultatelor: 31 iulie 2012

  Sesiunea II: (pentru locurile rămase vacante)
  Perioada de înscriere: 3-27 septembrie 2012
  Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2012

II.1.2. Pentru studii universitare de masterat:

 1. Specializarea Managementul resurselor umane – 50 locuri
 2. Specializarea Psihoterapii şi psihologie clinică – 25 locuri

Sesiunea I: Perioada de înscriere: 2-26 iulie 2012
Interviu: 27 iulie 2012
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 2012

Sesiunea II: Perioada de înscriere: 3-26 septembrie 2012
Interviu: 27 septembrie
Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2012

III. Înscrierea candidaţiilor şi actele necesare

III.1. Pentru studiile universitare de licenţă în Specializarea Psihologie

a. Condiţii de înscriere:

La admiterea organizată pentru studiile universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare în domenii apropiate domeniului Facultăţii de Psihologie pot fi admişi în ciclul de învăţământ universitar de licenţă fără examen, conform criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, vor formula o cerere scrisă conducerii Facultăţii de Psihologie, care va fi supusă avizării. După avizare, aceasta va fi înaintată spre aprobare conducerii universităţii, care va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţe şcolare în perioada studiilor liceale beneficiază de facilităţile prezentate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data 28.09.2012 Facultatea de Psihologie va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor admişi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admiterea în mai multe specializări/programe de studii organizate în cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

b. Acte necesare:

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Dosar plic;
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate);
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
 • Cartea de identitate în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip (analize de sânge şi plămâni);
 • Carte de identitate, în copie xerox
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată pentru absolvenţii învăţământului superior care doresc o a doua specializare;
 • Certificatul de absolvire, în copie legalizată pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii, în valoarea stabilită de conducerea Universităţii (în cuantumul acesteia fiind incluse şi activităţiile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal).
 • Candidaţii vor completa informaţiile specificate în O.M. 3313 / 2012 Anexa 1

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2012 pot prezenta la înscrierea pentru admiterea în anul universitar 2012-2013, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, în termenul stabilt de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere.

III.2. Pentru studiile universitare de masterat, specializările:

 • Managementul resurselor umane
 • Psihoterapii şi psihologie clinică

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate, recunoscute şi de direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care se optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii Tibiscus, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Dosar plic;
 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original; Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;
 • Diplomă de bacalaureat în copie legalizată;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip (analize de sânge şi plămâni);
 • Carte de identitate în copie xerox;
 • 3 fotografii de tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii, în valoarea stabilită de conducerea Universităţii (în cuantumul acesteia fiind incluse şi activităţiile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal).
 • Candidaţii vor completa informaţiile specificate în O.M. 3313 / 2012 Anexa 2

Absolvenţii ciclului de licenţă din promoţia anului în care se susţine admiterea la programul de masterat pot prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ universitar, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, în termenul stabilt de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere.

Dosarul de inscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depun la secretariatul Facultăţii de Psihologie de pe str. Daliei nr.1 A.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererea-tip de înscriere este completată corect şi semnată;
 • candidatul a precizat facultatea şi specializarea la care doreşte să fie admis;
 • candidatul a completat şi a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar respectiv cererea de înscriere;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

Pentru facilitarea procesului de achitare a taxelor legate de procesul de admitere şi înmatriculare, candidaţii pot achita taxa de confirmare a locului de admitere odată cu taxa de înscriere la admiterea într-un program de studiu.

Candidaţii respinşi la admitere, care au achitat taxa de confirmare odată cu taxa de înscriere la admitere, în perioada de înscrieri, se vor prezenta la caserie pentru restituirea sumei de bani reprezentând taxa de confirmare.

Candidaţii admişi care nu au achitat taxa de confirmare a locului vor fi înmatriculaţi după achitarea taxei de confirmare, în perioada 30 septembrie-8 octombrie.

Candidaţii admişi care au achitat taxa de confirmare a locului vor fi înmatriculaţi fără alte obligaţii.

III.3. Înscrierea cetăţenilor străini

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români), în conformitate cu legislaţia.

La admiterea la programele de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Psihologie pot candida şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşerea studiilor efectuate de aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înnainte de înscrierea candidaţilor la admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Conform Ordinului MEC nr. 4501 din 16 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

b. Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sunt:

 • actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 • certificat medical (inclusiv testul HIV/SIDA);
 • aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Psihologie, Consiliul facultăţii stabileşte Comisia de admitere a facultăţii. Această Comisie răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2012-2013, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru din sesiunea din vară şi cât şi pentru cea de toamnă.

Stabilirea membrilor comisiei se face în perioada 15-30 iunie. Orice modificare a componenţei comisiei, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizare a acesteia.

Comisia de admitere este formată preşedinte, doi membri şi un secretar.
Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia.
Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii.
Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, nivel de licenţă şi masterat, este adusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii.

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

Concursul de admitere la programul de studii de licenţă: constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la examenul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la bacalaureat la Limba română examinată în cadrul examenului de bacalaureat, care este stabilită de Comisia de admitere. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la materia menţionată.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Concursul de admitere la programele de studii masterale constă în susţinerea Interviului de admitere, în faţa comisiei de admitere. Interviul va fi notat cu note de la 1 la 10.

Nota la examenul de admitere este reprezentată de media aritmetică dintre nota obţinută la interviu şi media generală la examenul de licenţă. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la examenul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la examenul de licenţă. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la examenul menţionat.
Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Comisia de admitere a Facultăţii de Psihologie întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, care se predau Comisiei Centrale, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţiilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat pentru admiterea la studii de licenţă respectiv media de la examenul de licenţă pentru admiterea la studii de masterat, şi domeniul la care a fost admis.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a confirma ocuparea locului şi de a achita taxa de confirmare în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor admiterii.

Pentru locurile rămase neocupate după prima rundă de confirmări, comisia de admitere va realiza, pentru a doua oară, procedura de admitere la care participă candidaţii respinşi la prima distribuire. Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei de la examenul de licenţă. Candidaţii admişi vor confirma ocuparea locului şi vor plăti taxa de confirmare în perioada 10-11 octombrie.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişare.

Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor.

Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă şi masterat vor fi înmatriculaţi doar în condiţiile în care:

 • Au depus la secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat în original pentru admiterea la studii de licenţă respectiv diploma de licenţă sau o diplomă echivalentă, în original, pentru admiterea la studii de masterat,
 • Au achitat taxa de confirmare a locului până în momentul înscrierii în anul universitar 2012/2013.
 • Au completat integral şi au semnat contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data 19.03.2012.

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter