ADMITERE 2016

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara,
acreditată prin Legea nr. 484/2002, organizează în perioada 1-27 Septembrie 2016 concurs de admitere pentru următoarele
programe de studii acreditate:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SpecializareNumăr locuri
Psihologie 75

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DomeniuProgram de studiiNumăr locuri
Psihologie Psihoterapii şi psihologie clinică 100

Înscrierile se pot face la Centrul de înscrieri, situat în corpul B al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Zona Complex Studenţesc, str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, de Luni până Vineri între orele 10 - 18.
Afişarea rezultatelor sesiunii de admitere va avea loc în 28.09.2016.
Atenţie! (pentru admiterea la programul de master "Psihoterapii şi psihologie clinică", se organizează interviu.)
În perioada 28 - 30.09.2016, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin plata taxei de înmatriculare.
Afişarea rezultatelor finale după prima sesiune de admitere şi de confirmări va avea loc în 30.09.2016.

Acte necesare

Pentru înscriere la concursul de admitere, candidaţii vor completă o fişa de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu această, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diplomă de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diplomă de bacalaureat, în original;
 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu această, în original. Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenţa diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenţa adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diplomă de licenţă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Cartea de identitate, în fotocopie;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare, la care se ataşează acte doveditoare ale studiilor parcurse şi chitanţă de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
 • Dosar plic.

Înscrieri online

 1. Descărcaţi fişa de înscriere la concursul de admitere: admitere licenţă | admitere master
 2. Listaţi fişa, completaţi cu informaţiile solicitate, semnaţi şi apoi scanaţi documentul astfel rezultat
 3. Trimiteţi pe adresa , fişa de înscriere însoţită de copie a certificatului de nastere şi copie faţă-verso a diplomei de bacalaureat (dacă vă înscrieţi la licenţă) / a diplomei de licenţă (dacă vă înscrieţi la master).
 4. Pană la 27.09.2016, asiguraţi-vă că la secretariatul facultăţii ajung actele Dvs., în original, conform celor prezentate mai sus.

Lect.dr. Daniel CiucurLect.dr. Daniel Ciucur

Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara îşi primeşte actorii educaţionali, studenţi, masteranzi şi cadre didactice, prin Hotărârea Guvernului României nr. 944/11.09.2002 și succesive până la ultimul Raport ARACIS din 30. 06.2016, care acordă calificativul ÎNCREDERE, cu capacitate de școlarizare în primul an de studiu de 75 de studenți, cu valabilitatea până în 30.06.2021.

Cu o istorie bogată, Facultatea de Psihologie a depăşit momentele dificile, s-a dezvoltat, şi-a conturat propriul ei profil şi spaţiu de exprimare pe piaţa ofertelor educaţionale locale, zonale şi naţionale, prin participarea la evaluari succesive ale ARACIS, care au confirmat calitatea activității facultății.

Recunoaşterea şi în medii educaţionale internaţionale îşi are originea în contactele informale între cadre didactice ale facultăţii de psihologie şi parteneri din organizaţii din Austria, Olanda, Republica Moldova, Serbia. Astăzi, studenţi şi cadre didactice ale Facultăţii de psihologie sunt prezenţi prin contracte de parteneriat cu universităţi sau alte instituţii din Franţa, Germania, Grecia, Italia, Spania, prin mobilităţile programului Erasmus, sau prin contacte directe. Studentii facultății au participat in ultimii 4 ani la programe de practică în Spania și studii în Germania.

Viaţa Facultăţii de psihologie este creaţia unui colectiv de cadre didactice şi studenţi, care au pus împreună pe toată perioada de existenţă, de la înfiinţare până astăzi, nevoia, dorinţa şi priceperea de a îmbogăţi spaţiul psihologiei în zona de vest a ţării. Toate cadele didactice sunt doctori în domeniile psihologie, sociologie, și filosofie și au activități didactice în domeniile de competență.

Studenţii de astăzi ai Facultăţii de psihologie, au motivaţii serioase care rezidă din interferenţa specificului nostru cu alte formări din domeniul socio-uman, pentru care facultatea asigură competențele specifice domeniului precum și cele transversale. Acestea se realizează în spații proprii cu dotare de prestigiu, programe și softuri actualizate ca:

 • Platforma de evaluare CAS++ (10 posturi, cu acreditarea operatorilor sistemului);
 • Sistem informatizat PSITEST CABINET (cu șase posturi de lucru și cu dotarea auxiliară - șase seturi de accesorii specializate compatibile- pedalier și manete cu butoane) cu acreditarea operatorului sistemului;
 • SOFT E-Prime V.2.0  aplicație pentru realizarea montajelor experimentale și a procedurilor de stocare și analiză a datelor;
 • IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition (versiunea 23) pentru 10 licențe.

Facultatea de Psihologie oferă astăzi programe de studii compatibile cu alte universităţi din sistemul naţional de învăţământ sau din afara ţării. Iată de ce mobilitatea creditelor transferabile oferă oportunitatea deplasării studentului, în funcţie de decizia iniţială sau de opţiunea pe parcursul formării, de la o facultate la alta sau de la o universitate la alta, ca expresie a unui management inteligent al carierei. Acesta se realizează prin Centrul de Consiliere și Orientare a Carierei (CCOC),  prin serviciul de Consiliere Educaţională a studenţilor.

Facultatea de Psihologie are parteneriate cu instituţii de profil din străinătate, cum ar fi Universitatea din Novi Sad (Serbia), Universitatea din Belgrad (Serbia), Universitatea din Rouen (Franţa), Universitatea din Salerno, Universitatea din Malta, Institutul Atenian Anthropos, Athena (Grecia), Universitatea Națională de Servicii Publice, Budapesta (Ungaria).

Facultatea de Psihologie oferă oportunitatea de formare a studenților și masteranzilor conform cerințelor actuale ale peței forței de muncă, prin asigurarea practicilor efective în gradinițe, școli, spitale, organizatii sociale, ONG –uri, pe baza contractelor de practică cu instituțiile enumerate și sub coordonarea psihologilor cu competențe certificate de Colegiul Psihologilor din România.

Absolvenții facultății de psihologie pot activa în domenii  ocupaţionale conform COR:

 • în domeniul universitar: asistent universitar; lector universitar; conferentiar universitar; profesor universitar;
 • în psihologie aplicată: psiholog în specialitatea psihologie clinica; psiholog în specialitatea consiliere psihologica; psiholog în specialitatea psihoterapie; psiholog în specialitatea psihologia muncii si organizationala; psiholog în specialitatea psihologia transporturilor; psiholog în specialitatea psihologia aplicata în servicii; psiholog în specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psiholog în specialitatea psihopedagogie speciala; psiholog în specialitatea psihologie aplicata în domeniul securitatii nationale; psiholog în specialitatea psihologie judiciara-evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; psiholog; psihopedagog; expert poligraf; psiholog scolar; consilier în domeniul adictiilor; ofiter control doping; art-terapeut; cercetator în psihologie; asistent de cercetare în psihologie; cercetator în psihopedagogie speciala; asistent de cercetare în psihopedagogie speciala; terapeut occupational.
 • în servicii: expert centre de perfectionare; consilier forta de munca si somaj; expert forta de munca si somaj.

Facultatea de Psihologie este una din facultăţile de referinţă ale Universităţii “Tibiscus” din Timişoara. Facultatea de Psihologie a fost înfiinţată în anul 1991, acreditată în 2002 şi reacreditată în 2009, devenind o forţă educaţională şi de cercetare recunoscută atât în interiorul universităţii, cât şi în rândul universităţilor de profil din ţară şi din afara ei.

Odată cu aderarea la Sistemul de la Bolonia (3-2-3), activitatea didactică a fost restructurată astfel încât funcţionăm pe două nivele: primul, de licenţă şi cel de-al doilea, nivel masterat.

În prezent facultatea asigură pregătirea studenţilor la nivel de licenţă prin specializarea Psihologie (3 ani) şi la nivel de masterat (2 ani), prin două programe acreditate: Managementul resurselor umane şi Psihoterapii şi psihologie clinică.

Prin acordurile internaţionale încheiate au fost realizate condiţiile pentru efectuarea de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice, în scop instruire şi de predare, la universităţi partenere din spaţiul european ca Franţa, Germania, Spania sub formă de mobilităţi Erasmus. Implementarea Sistemului de Credite Transferabile (ECTS) ne-a permis dezvoltarea colaborării şi recunoaştere perioadelor de activitate, a disciplinelor studiate şi a rezultatelor obţinute.

Programul de studii universitare de licenţă are ca misiune calificarea de specialist Psiholog, caracterizată prin următoarele competenţe:

 1. antrenarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor psihosociale necesare profesiei de psiholog: inteligenţă socială, inteligenţă emoţională, comunicare, creativitate, asertivitate, empatie, prezentare a sinelui, self-management;
 2. orientarea şi familiarizarea studentului cu domeniul psihoterapiilor: experenţial, clinică, de familie, prin creativitate, transpersonale.

Selecţia disciplinelor de studiu, eşalonarea acestora în funcţie de complexitatea lor, numărul de ore acordat fiecărei discipline este realizată astfel ca la finalizarea studiilor de licenţă, absolvenţii să beneficieze de cunoştinţe teoretice şi practice, care să le permită să desfăşoare activităţi, conform cu Legea nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 492 din data 06/01/2004: Art. 5. - Psihologul cu drept de liberă practică desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

 1. studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale;
 2. investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice;
 3. elaborarea şi aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor şi a altor caracteristici umane;
 4. testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare la mediul social şi profesional;
 5. interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor pe care le consideră necesare.

Temele de cercetare sunt numeroase, adesea complementare între ele. Menţionăm ca fiind deosebite cele legate de:

 • Fundamentarea politicilor şi strategiilor care vizează comportamentul de risc privind consumului de droguri, alcool, nicotină, agresivitate şi delicvenţă;
 • Psihologia sănătăţii şi comportamentul de consum al populaţiei.

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter