2020

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 202012.17 KB

ANEXA LA METODOLOGIA ONLINE DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE) CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2020299.5 KB

GHID PENTRU REDACTAREA TEZEI DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT - CERINŢE GENERALE OBLIGATORII476 KB

METODOLOGIE ONLINE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE DIN UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA - VALABIL PENTRU SESIUNEADIN IULIE 2020100.58 KB

 


2017

ANUNȚ ACTE NECESARE LICENȚĂ 201777.51 KB

CALENDAR COMISII LICENȚA 2017189.94 KB

COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 2017176.16 KB

GHID DE REDACTARE A TEZEI DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT274.41 KB

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR247.67 KB

 


2016

ANUNȚ ACTE NECESARE LICENȚĂ 2016100.51 KB

CALENDAR COMISII LICENȚA ȘI DISERTAȚIE IULIE 2016130.94 KB

COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ IULIE 2016110.16 KB

GHID DE REDACTARE A TEZEI DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT175.23 KB

METODOLOGIA EVALUĂRII ÎN COMISIILE DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE130.41 KB

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR169.32 KB

 


METODOLOGIE

privind organizarea şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor în Facultatea de psihologie a universităţii „Tibiscus” din Timişoara

Valabil pentru sesiunea din iulie 2016- februarie 2017

I. CADRU LEGAL

Art. 1. Prezenta metodologie este elaborată cu respectarea următoarelor documente:

 • Legea educației nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
 • Carta Universităţii „Tibiscus” din Timişoara,
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de licenţă din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara,
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de master din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara,
 • O.M.E.N.C.Ș. nr. 3098 /2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timișoara.

Art. 2. Examenele de finalizare a studiilor universitare la Facultatea de Psihologie, din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentei Metodologii  aprobată de Senatul Universităţii.

Art. 3. Tipul de studii universitare pentru care Facultatea de psihologie organizează examene de finalizare a studiilor:

 1. Studiile în învăţământul universitar de licenţă se încheie cu examen de licenţă.
  • În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei 2016, Consiliul facultăţii aprobă tematica examenului scris la care se susţin examenele care se aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare. Această tematică este valabilă pentru toţi absolvenţii studiilor organizate pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Tematica și bibliografia se găsesc pe CD-ul de la secretariatul FP.
  • Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile.
 2. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie.
 3. Facultatea de Psihologie organizează examene de licenţă şi disertaţie  pentru absolvenţi ai specializărilor acreditate şi ai specializărilor autorizate să funcţioneze provizoriu, care fac parte din domenii apropiate ale aceluiaşi domeniu fundamental, cu specializările acreditate.

II. DISPOZIŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ

Art. 4. Finalizarea studiilor de licenţă la Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se realizează printr-un examen de licenţă ce constă în două probe:

 1. Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
 2. Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică. Acesta se acordă de către Comisiile de specialitate constituite la nivelul Universităţii absolvite. Taxa de examinare este stabilită anual, la nivel de Universitate.

Art. 5. Conform deciziei Consiliul Facultăţii de psihologie, modul de susţinere al examenului de licenţă este Scris pentru proba 1, de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, respectiv Oral pentru proba 2, prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Art. 6. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin Hotărâre de Senat, la propunerea Consiliului Facultăţii de psihologie. Preşedintele comisiei trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector, conferenţiar şi/sau profesor universitar. Secretarul comisie de examen poate fi asistent universitar.

2.6. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.

Art. 7. Examenele de licenţă/disertaţie se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de Senatul Universitar, astfel:

 • Sesiune de vară (iulie, an universitar curent);
 • Sesiune de toamnă (septembrie, an universitar curent);
 • Sesiune de iarnă (februarie, an universitar următor)

Art. 8. Notarea, promovarea şi contestarea examenului de licenţa este următoarea:

 1. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Media unei probe, ca medie aritmetica a notelor membrilor comisiei de examen, precum si media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu doua zecimale, fără rotunjire.
 2. Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor de licenţa trebuie sa fie cel puţin 6,00, astfel:
  • examinarea se încheie prin acordarea unei note la fiecare proba. Fiecare proba se consideră promovată dacă este cel puţin 5,00 (cinci),
  • examenul de licenţă se consideră promovat, daca este promovată fiecare probă, iar media lor aritmetica este cel puţin 6,00 (şase),
  • rezultate fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul Facultăţii de Psihologie a Universităţii „Tibiscus”din Timişoara în cel mult 24 de ore şi pe pagina web în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia,
  • participarea la proba a doua este condiţionată de promovarea primei probe;
  • un examen nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările Universităţii „Tibiscus”din Timişoara, stabilite conform legii.
 3. Contestaţiile privind proba 1 (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) se depun în scris la secretariatul Facultăţii în cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în cel mult 48 de ore, de la data depunerii contestaţiilor, de către Comisia de analiză şi rezolvare a contestaţiilor, numită de Consiliului Facultăţii.
 4. Nu se admit contestaţii la proba a doua (Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă),
 5. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la  Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara  şi sunt definitive.

Art. 9. Consiliul Facultăţii de Psihologie poate decide recunoaşterea probelor susţinute şi promovate în sesiunile anterioare, la cerere.

Art. 10. Promovarea examenului de licenţă conduce la obţinerea creditelor alocate în planul de învăţământ. Nepromovarea a cel puţin uneia dintre probe conduce la neacordarea creditelor şi la necesitatea repetării probei şi implicit a examenului.

Art. 11. Studenţii care promovează examenul de licenţă primesc diploma de licenţă, eliberată de Universitatea „Tibiscus”din Timişoara , conform reglementărilor în vigoare. Studenţii care nu au promovat examenul de licenţă, dar au cumulat un număr de 3 x 60 de credite în perioada studiilor de licenţă primesc, la cerere, un certificat de absolvire studii superioare fără examen de licenţă.

Art. 12. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire, care conferă titularului aceleaşi drepturi, conform legii.

Art. 13. La cerere, absolvenţii unei specializări acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul Facultăţii de Psihologie a Universităţii „Tibiscus”din Timişoara se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de licenţă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de Senatul instituţiei organizatoare.

Art. 14. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, cu minimum 5 zile înainte de începerea examenului la Universitatea „Tibiscus”din Timişoara, la Secretariatul Facultăţii de Psihologie.

Art. 15. Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara va informa candidaţii despre perioadele de susţinere a examenului, condiţiile de înscriere, conţinut, programe, accesul la biblioteci, cursuri de pregătire etc. – prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, pe pagina web şi, dacă este posibil, prin broşuri/pliante tipărite.

III. DISPOZIŢII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE DISERTAŢIE

Art. 16. Studiile universitare de masterat se finalizează prin susţinerea publică a unei disertaţii.

Art. 17. Susţinerea publică a disertaţiei se face în faţa unei comisii propusă de Consiliul Facultăţii şi validată de Senatul universitar. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin Hotărâre de Senat, la propunerea Consiliului Facultăţii de psihologie. Preşedintele comisiei trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector, conferenţiar şi/sau profesor universitar. Secretarul comisie de examen poate fi asistent universitar.

Art. 18. Tema disertaţiei se stabileşte de coordonatorul ştiinţific, cadrul didactic cu titlul ştiinţific de doctor, corelată cu programul de studii masterale parcurs.

Art. 19. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate şi să conţină elemente de originalitate care să demonstreze contribuţia personală a masterandului.

Art. 20. Aprecierea comisiei asupra disertaţiei se exprimă prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

Art. 21. Condiţii de susţinere si promovare a examenului de disertaţie:

 1. Proba de susţinere a disertaţiei este promovată dacă media notelor acordate de membrii comisiei este de cel puţin 6 (şase). Rezultate se comunică prin afişare la sediul Facultăţii de Psihologie a Universității „Tibiscus” din Timişoara şi pe pagina web în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.
 2. Masterandul care a obţinut cel puţin media 6 (şase) la susţinerea publică a disertaţiei va primi diploma de studii universitare de masterat, însoţită de suplimentul la diplomă, conform reglementărilor în vigoare, în cel mult 12 luni de la data promovării examenului. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire, care conferă titularului aceleaşi drepturi, conform legii.
 3. În cazul nepromovării probei de susţinere a disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o nouă sesiune, după ce aduce lucrării prezentate corectările necesare  sau cu o altă lucrare.
 4. Dacă masterandul nu obţine nota de promovare acesta va primi un certificat de absolvire a studiilor universitare de masterat fără examen de disertaţie.

Art. 22. Nu sunt admise contestaţiile privind rezultatele susţinerii publice a disertaţiei.

Art. 23. Înscrierea candidaţilor pentru un examenul de dizertaţie se efectuează individual, cu minimum 5 zile înainte de începerea examenului la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, la Secretariatul Facultății de Psihologie.

Art. 24. Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus”din Timişoara va informa candidaţii despre perioadele de susţinere, condiţiile de înscriere, conţinut, programe, accesul la biblioteci, cursuri de pregătire etc. – prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, pe pagina web şi, dacă este posibil, prin broşuri/pliante tipărite.

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAŢIE

Art. 25. Înscrierea la examenul de licență/disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al specializării, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii.

Art. 26. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:

 • cererea de înscriere la examenul de disertaţie;
 • lucrarea de licență/disertaţie, însoţită de referatul conducătorului ştiinţific şi de declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
 • un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
 • un dosar plic conţinând următoarele acte:
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original;
 • suplimentul la diplomă;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
 • două fotografii tip ¾;

Art. 27. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.

V. DISPOZITII GENERALE

Art. 28. Susţinerea lucrării de licenţă sau disertaţie este publică, conform legii şi Regulamentului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. Au acces la susţinerea lucrării de licenţă sau disertaţie, membri ai comunităţii academice şi ai familiilor candidaţilor.

Art. 29. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatului examenului de licenţă/disertaţie nu este publică.

Art. 30. Luarea deciziilor în cadrul comisiilor de examinare se face conform anexei 1. (Metodologia evaluării in comisii). 

Art. 31. Prezenta metodologie împreună cu anexa 2 (Ghid de redactare a tezei de licenţă şi masterat) intră în vigoare începând cu sesiunea de examen pentru finalizarea studiilor din iulie 2016.

Art. 32. Prezenta metodologie se aplică începând cu absolvenţii din promoţia anului universitar 2015-2016, precum şi pentru absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.

Art. 33. Prezenta metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universității „Tibiscus” din Timişoara şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 12.02.2016.

Rezultate Licenţă

Rezultate examen de licenţă sesiunea iulie 2018 probe scrise și orale (catalog) descarcă PDF163.42 KB

Rezultate examen de licenţă sesiunea iulie 2018 probe scrise descarcă PDF176.17 KB

Rezultate examen de licenţă sesiunea iulie 2017 probe scrise și orale (catalog) descarcă PDF160.57 KB

Rezultate examen de licenţă sesiunea iulie 2016 descarcă PDF157.42 KB

Rezultate examen de licenţă sesiunea iulie 2016 probe scrise și orale (catalog) descarcă PDF128.62 KB

Rezultate finale examen probe scrise si orale sesiunea Februarie 2016 descarcă PDF156.79 KB

Rezultate finale în urma contestaţiei examen proba scrisă sesiunea Februarie 2016 descarcă PDF168.17 KB

Proces verbal contestaţie Licenţă sesiunea Februarie 2016 descarcă PDF163.82 KB

Rezultate examen de Licenţă proba scrisă sesiunea Februarie 2016 descarcă PDF16.9 KB

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter