Licenţă

2023

Examenul de licenţă - sesiunea Februarie 2023 se desfăşoară în perioada 31.01 – 02.02.2023

Absolvenţii care se înscriu la examenul de licenţă, vor depune dosarul de înscriere, la secretariatul facultăţii de psihologie, în perioada 25.01 – 27.01.2023.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte

 • Cerere tip de înscriere (de la secretariatul facultăţii);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării;
 • Nota de lichidare (de la secretariatul facultăţii);
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Foaia matricolă de la liceu în original;
 • Certificatele de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie xerox și original pentru verificarea autenticității;
 • 3 fotografii color, având dimensiunea de 3/4 cm;
 • Carte de identitate în copie xerox și original pentru verificarea autenticității, nr.telefon;
 • Certificatul de competenţă lingvistică;
 • Chitanţa de achitare a taxei de examen de competență lingvistică;
 • Chitanţa de achitare a taxei de întocmire a dosarului  de licenţă;
 • Chitanţa de achitare a taxei de examen de licenţă;
 • Lucrarea de licenţă – un exemplar printat față-verso, cu referatul coordonatorului, cu nota propusă şi un CD cu lucrarea în format pdf. neparolat până în 27.01.2023.

2022

2020

2017

2016

Metodologie privind organizarea şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor în Facultatea de psihologie a universităţii „Tibiscus” din Timişoara, valabil pentru sesiunea din iulie 2021- februarie 2022

I. CADRU LEGAL

Art. 1. Prezenta metodologie este elaborată cu respectarea următoarelor documente:

 • Legea educației nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
 • Carta Universităţii „Tibiscus” din Timişoara,
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de licenţă din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara,
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de master din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara,
 • Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Ordinul M.E.N. nr. 3471/2017 pentru modificarea art. 19 al Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Ordinul M.E.N. nr. 5643/2017 pentru modificarea Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Ordinul M.E.C. nr. 5664/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Ordinul M.E.C. nr. 4020/2020 din 7 aprilie 2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României
 • Ordinul M.E.C. nr. 3200 din 28.01.2021 privind modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie aprobată prin Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6125/2016
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timișoara.

Art. 2. Pe perioada stării de urgenţă şi/sau a suspendării activităţilor frontale cu studenţii, ca măsură de prevenţie faţă de răspândirea pandemiei de COVID-19, examenele de finalizare a studiilor se vor susţine online, prin videoconferinţă, pe platforma ZOOM/platforma online agreată în cadrul Facultăţii de Psihologie.

Art. 3. Tipul de studii universitare pentru care Facultatea de psihologie organizează examene de finalizare a studiilor:

 1. Studiile în învăţământul universitar de licenţă se încheie cu examen de licenţă.
  • În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii, Consiliul facultăţii aprobă tematica examenului scris la care se susţin examenele, şi care se aduce la cunoştinţa studenţilor prin comunicare în mediul/platforma online, la care absolvenţii au acces. Această tematică este valabilă pentru toţi absolvenţii studiilor organizate pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
  • Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile.
 2. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie.

II. DISPOZIŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ

Art. 4. Modul de susţinere al examenului de licenţă (ambele probe) este online (deci implicit oral), pe platforma agreată în cadrul FP.
În vederea susţinerii celor două probe, aferente examenului de licenţă/disertaţie, absolvenţii vor fi invitaţi în grupe de câte 5 absolvenţi, în ordinea programării, să intre în videoconferinţă simultan, alaturi de membrii comisiei şi a secretarului acesteia.

 1. În cazul Probei 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, aferentă examenelor de licenţă/diplomă, absolvenţii vor răspunde în videoconferinţă întrebărilor adresate de către membrii comisiei din: Fundamentele Psihologiei, Psihologia Educaţiei, Psihologia Sănătăţii, şi Psihologia Muncii şi Organizaţională (câte o întrebare din fiecare specializare psihologică). Întrebările fac parte din Bibliografia pentru Examenul de Licenţă 2021, comunicată în prealabil absolvenţilor (cu cel puţin o lună înainte de desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor).
 2. Pentru susţinerea Probei 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă-disertaţie, secretarul comisiei va partaja ecranul calculatorului său şi va da acces absolventului în vederea rulării prezentării PowerPoint ce susţine prezentarea orală a lucrării sale în faţa comisiei. În încheiere, absolventul va răspunde în videoconferinţă eventualelor întrebări ale membrilor comisiei, în legătură cu aspecte din lucrarea de licenţă/disertaţie.

Pentru ambele probe însumate, absolventul are la dispoziţie aproximativ 20 de minute.

Pentru conformitate, susţinerea probelor aferente examenelor de finalizare a studiilor vor fi înregistrate şi copiate de către secretarul comisiei pe CD-ul aferent examenului.

Art. 5. Conform deciziei Consiliul Facultăţii de psihologie, modul de susţinere al examenului de licenţă este Scris pentru proba 1, de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, respectiv Oral pentru proba 2, prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Art. 6.

 1. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, la propunerea Consiliului Facultăţii de Psihologie. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector, conferenţiar şi/sau profesor universitar. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar. Comisia de examen va fi constituită din 3-5 membri.
 2. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este opţională.

Art. 7. Examenele de licenţă/disertaţie se pot organiza în 2 sesiuni, la decizia conducerii Facultăţii de Psihologie, în perioadele stabilite de Senatul universitar, astfel:

 • Sesiune de vară (iulie, an universitar curent – indiferent de numărul solicitărilor);
 • Sesiune de iarnă (februarie, an universitar următor – la solicitarea şi înscrierea a cel puţin 10 absolvenţi).

Art. 8. Notarea, promovarea şi contestarea examenului de licenţa este următoarea:

 1. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Media unei probe, ca medie aritmetica a notelor membrilor comisiei de examen, precum si media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu doua zecimale, fără rotunjire.
 2. Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor de licenţă trebuie sa fie cel puţin 6,00, astfel:
  • examinarea se încheie prin acordarea unei note la fiecare proba. Fiecare proba se consideră promovată dacă este cel puţin 5,00 (cinci),
  • examenul de licenţă se consideră promovat, daca este promovată fiecare probă, iar media lor aritmetica este cel puţin 6,00 (şase),
  • rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul Facultăţii de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, şi în spaţiul online, în cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia;
  • participarea la proba a doua este condiţionată de promovarea primei probe;
  • un examen nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, stabilite conform legii.
 3. Nu se admit contestaţii la niciuna din cele 2 probe orale aferente examenului de licenţă.

Art. 9. Consiliul Facultăţii de Psihologie poate decide recunoaşterea probelor susţinute şi promovate în sesiunile anterioare, la cerere.

Art. 10. Promovarea examenului de licenţă conduce la obţinerea creditelor alocate în planul de învăţământ. Nepromovarea a cel puţin uneia dintre probe conduce la neacordarea creditelor şi la necesitatea repetării probei şi implicit a examenului.

Art. 11. Studenţii care promovează examenul de licenţă primesc diploma de licenţă, eliberată de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, conform reglementărilor în vigoare. Studenţii care nu au promovat examenul de licenţă, dar au cumulat un număr de 180 de credite în perioada studiilor de licenţă primesc, la cerere, un certificat de absolvire studii superioare fără examen de licenţă.

Art. 12. Diplomele pentrn absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării (sau în termenul specificat de conducerea Universităţii). Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire, care conferă titularului aceleaşi drepturi, conform legii.

Art. 13. La cerere, absolvenţii unei specializări acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul Facultăţii de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de licenţă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de Senatul instituţiei organizatoare.

Art. 14. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, cu minimum 5 zile înainte de începerea examenului la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, la Secretariatul Facultăţii de Psihologie.

Art. 15. Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara va informa candidaţii despre perioadele de susţinere a examenului, condiţiile de înscriere, conţinut, programe, accesul la biblioteci, cursuri de pregătire etc. – prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, şi în spaţiul online comunicat absolvenţilor (şi/saupe pagina web a universităţii).

III. DISPOZIŢII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE DISERTAŢIE

Art. 16. Studiile universitare de masterat se finalizează prin susţinerea online a unei disertaţii.

Art. 17. Susţinerea disertaţiei se face în faţa unei comisii propusă de Consiliul Facultăţii şi validată de Senatul universitar. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin Hotărâre de Senat, la propunerea Consiliului Facultăţii de Psihologie. Preşedintele comisiei trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector, conferenţiar şi/sau profesor universitar. Secretarul comisie de examen poate fi asistent universitar. Comisia de examen va fi constituită din 3-5 membri.

Art. 18. Tema disertaţiei se stabileşte de coordonatorul ştiinţific, cadrul didactic cu titlul ştiinţific de doctor, corelată cu programul de studii masterale parcms.

Art. 19. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate şi să conţină elemente de originalitate care să demonstreze contribuţia personală a masterandului.

Art. 20. Aprecierea comisiei asupra disertaţiei se exprimă prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, rară rotunjire, cu două zecimale. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

Art. 21. Condiţii de susţinere si promovare a examenului de disertaţie:

 1. Proba de susţinere a disertaţiei este promovată dacă media notelor acordate de membrii comisiei este de cel puţin 6 (şase). Rezultatele se comunică prin afişare la sediul Facultăţii de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi în mediul online accesibil şi comunicat studenţilor (şi/sau pe pagina web) în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.
 2. Masterandul care a obţinut cel puţin media 6 (şase) la susţinerea publică a disertaţiei va primi diploma de studii universitare de masterat, însoţită de suplimentul la diplomă, conform reglementărilor în vigoare, în cel mult 12 luni de la data promovării examenului (sau în termenul specificat de conducerea Universităţii). Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire, care conferă titularului aceleaşi drepturi, conform legii.
 3. În cazul nepromovării probei de susţinere a disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o nouă sesiune, după ce aduce lucrării prezentate corectările necesare sau cu o altă lucrare.
 4. Dacă masterandul nu obţine nota de promovare acesta va primi un certificat de absolvire a studiilor universitare de masterat fără examen de disertaţie.

Art. 22. Nu sunt admise contestaţiile privind rezultatele susţinerii online a disertaţiei.

Art. 23. Înscrierea candidaţilor pentru un examenul de disertaţie se efectuează individual, cu minimum 5 zile înainte de începerea examenului la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, la Secretariatul Facultăţii de Psihologie.

Art. 24. Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara va informa candidaţii despre perioadele de susţinere a examenului, condiţiile de înscriere, conţinut, programe, accesul la biblioteci, cursuri de pregătire etc. – prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, şi în spaţiul online comunicat absolvenţilor (şi/sau pe pagina de web a universităţii).

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAŢIE

Art. 25. Înscrierea candidaţilor pentru examenele de finalizare a studiilor, care se organizează pe durata perioadei de suspendare a activităţilor frontale, se va efectua online, în perioada stabilită prin structura anului universitar şi presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Transmiterea cererii de înscriere, notei de lichidare şi declaraţiei de autenticitate a lucrării, în format electronic, pe email fiecărui absolvent de către secretariatul fiecărei facultăţi sau pe o platformă la care să aibă acces toţi absolvenţii prin parolă (de exemplu, dar nu limitată la Google clasroom);
 2. Transmiterea dosarului de înscriere la datele anunţate, prin e-mail la secretariatul fiecărei facultăţi în formă scanată .PDF a documentelor de la pct. 1) completate şi semnate, precum şi a documentelor dosarului de înscriere (în situaţia în care acestea nu se află deja în dosarul de la secretariat) la datele anunţate – completate cu menţiunea – în conformitate cu originalul, şi semnate olograf, acolo unde această menţiune se pretează;
 3. În completarea dosarului online, la o dată comunicată de către secretariatul facultăţii, absolvenţii vor depune la secretariatul facultăţii 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică mată (pe spatele acestora se va scrie numele şi prenumele absolventului şi vor fi predate într-un plic).
 4. În plus, absolvenţii ciclului de studii universitare de masterat vor depune şi Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă – în original.
 5. Chitanţa de achitare a taxelor de examen de finalizare studii, de examen de competenţă lingvistică şi a taxei de întocmire a dosarului, se predă la secretariat la data stabilită pentru completarea dosarului.
 6. Coordonatorii lucrărilor de licenţă, respectiv disertaţie vor primi pe mail de la secretariat referatul coordonatorului şi declaraţia privind autenticitatea lucrării, le vor completa, le vor semna şi le vor trimite scanate pe mail secretarei facultăţii; ulterior vor aduce documentele în original pentru a putea fi arhivate;
  După încheierea perioadei de înscriere, secretara fiecărei facultăţi va transmite Comisiei de examen în vederea dobândirii certificatului de competenţă lingvistică un tabel nominal cu absolvenţii (şi adresele lor de mail).
  Examenul de dobândire a Certificatului de competenţă lingvistică se desfăşoară conform Metodologiei Departamentului de Discipline Transversale.

După încheierea perioadei de înscriere, secretara fiecărei facultăţi va transmite secretarului comisiei de finalizare a studiilor un tabel nominal cu absolvenţii care au depus online dosare conforme de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 26. Deliberarea comisiilor cu pnvue la stabilirea rezultatului examenului de licenţă/disertaţie nu este publică.

Art. 27. Prezenta metodologie împreună cu anexele „Ghid de redactare a tezei de licenţă şi masterat”, şi “Calendar şi Comisii de Licenţă şi Disertatie online 2020” este valabilă pentru sesiunea de examen pentru finalizarea studiilor din iulie 2021, precum şi pentru eventuale sesiuni următoare, dacă situaţia o impune.

Art. 28. Prezenta metodologie se aplică începând cu absolvenţii din promoţia anului universitar 2020-2021, precum şi pentru absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.

Art. 29. Prezenta Metodologie se aplică până la ridicarea stării de urgenţă şi/sau reluarea activităţilor frontale cu studenţii.

Metodologia poate fi adnotată şi completată în funcţie de evoluţiile viitoare ale situaţiei generate de pandemia de COVID-1 O şi măsurile adoptate de autorităţile competente.
Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Metodologii şi pe întreaga durată de valabilitate a acesteia, se suspendă orice prevederi contrare, existe în regulamentele, metodologiile şi procedurile FP, aprobate anterior.

Art. 30. Prezenta metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de fnalizare a sudiilor în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (anexă la Carta UIT) şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Psihologie din data de 05.02.2021.