Practică master

Regulament pentru desfăşurarea activităţii de practică de specialitate a studenţilor de la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timișoara

CAP. I. OBIECTIVE

Art. 1. Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ, ca disciplină obligatorie şi se efectuează de către toţi studenţii începând cu anul I din cadrul Facultăţii de Psihologie, specializarea Psihologie, fiind cotată cu câte 2 credite pentru fiecare semestru.

Art. 2. Atragerea studenţilor în aplicarea practică a informaţiei profesionale reprezintă o componentă esenţială a pregătirii universitare.

Art. 3. Practica de specialitate a studenţilor are drept obiectiv aplicarea concretă, la un loc de activitate real, a cunoştinţelor dobândite în fiecare semestru de activitate didactică, urmând principalele direcţii ale psihologiei aplicative (psihologie educaţională, clinică si psihoterapie, organizaţională, servicii în psihologie, aparare si ordine publica).

Art. 4. Activităţile de practică urmăresc:

 • familiarizarea cu activităţile desfăşurate la nivelul instituţiilor care oferă servicii de specialitate,
 • aplicarea cunoştinţelor de specialitate sub coordonarea unui specialist desemnat de instituţia primitoare,
 • activitate în echipă pentru realizarea şi implementarea de proiecte de specialitate.

CAP. II. LOCUL ȘI DURATA

Art. 5. Fiecare modul de practica se desfăşoară pe o perioadă de o săptămână, de regulă la finele semestrului programat în planul de învăţământ, cu un program de 5 ore/zi (28de ore/săptămână) sau in conformitate cu orarul aferent fiecarui an de studiu, respectand numarul de ore alocat fiecarei discipline in parte.

Art. 6. Practica se desfăşoară la parteneri ai facultăţii cum sunt: instituţii din învăţământul preuniversitar, din sistemul de sănătate public/privat, asociaţii, ONG-uri sau orice altă entitate care include în activitatea sa aplicaţii din domeniul psihologiei, pe baza unui contract încheiat între universitate şi instituţia de aplicaţie.

CAP. III. ORGANIZAREA

Art. 7. Studenţii vor fi organizaţi la locul de practică pe baza organigramei proprii a partenerului.

Art. 8. Pe parcursul practicii studentul va realiza diferite proiecte specifice tematicii abordate (înscrise în fişa disciplinei) pentru care va fi notat ca urmare a susţinerii unui colocviu de practică.

Art. 9. La finele perioadei de practică studentul va întocmi un dosar de practică ce va conţine toate proiectele întocmite şi susţinute, pentru care va primi nota aferentă practicii. Acesta va cuprinde:

 • un raport sintetic al activităţilor realizate (maxim două pagini), în care se prezintă tema de practică, obiectivele activităţii de practică, modalitatea de lucru, planificarea activităţilor pe zile, echipa în care s-a lucrat

sau

 • un raport detaliat care prezintă rezultatele activităţii desfăşurate/studiu de caz. Se vor anexa orice documente ilustrative (metodele /instrumentele de cercetare psihologică, concluzii cu privire la rezultatele obţinute etc.).

CAP. IV. OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR

Art. 10. Fiecare student are obligaţia de a frecventa orele de practică conform orarului şi condiţiilor stabilite.

Art. 11. Fiecare student va trebui să întocmească, pe parcursul perioadei de practică, dosarul cu proiectele solicitate. La sfărşitul perioadei de practică, studentul va preda dosarul de practică coordonatorului instituţiei primitoare şi responsabilului de practică semestrială din facultate.

CAP. V. COORDONAREA PRACTICII

Art. 12. Practica se va desfăşura sub îndrumarea unei persoane desemnate de către partenerul unde se desfăşoară activitatea.

Art. 13. Activitatea de practică va fi supervizată de cadrul didactic responsabil cu practica/pe fiecare semestru.

Art. 14. Persoanele care îndrumă activitatea practicii au obligaţia de a orienta studenţii în desfăşurarea activităţii lor, a le acorda îndrumarea necesară în vederea întocmirii dosarului de practică şi însuşirii cunoştinţelor de către student.

Art. 15. Calificativul acordat pentru modul în care studentul şi-a îndeplinit sarcinile va fi comunicat acestuia.

Art. 16. Cadrul didactic responsabil de practică va fi informat de fiecare student la sfărşitul perioadei de practică de rezultatele obţinute şi va preda dosarul de practică.

CAP. VI. MODUL DE EVALUARE

Art. 17. La sfârşitul perioadei de practică studentului i se va acorda o notă finală ce va fi consemnată în procesul verbal in baza susţinerii colocviului de prezentare a raportului de practică.

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 18. În cazul în care studentul, la finele perioadei de practică, nu obţine notă de promovare (minim 5) va fi considerat ca având restanţă la această disciplină.

Art. 19. În cazul în care, la încheierea sesiunii de restanţe şi reexaminări, studentul nu a promovat disciplina de practică, aceasta se va putea recontracta în anul următor de studii.

Art .20. Activitatea de practică de specialitate se poate desfăşura şi prin proiecte sau granturi de studii (Erasmus sau de alt tip).

Art. 21. Prezentul Regulament va fi comunicat celor implicaţi în această activitate prin postare pe pagina web a facultăţii şi afişare la avizier.

Art. 22. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul Facultăţii de psihologie din data de 28 septembrie 2021 şi este valabil până la modificarea acestuia.

Regulament pentru desfăşurarea activităţii de practică de specialitate a studenţilor de la facultatea de psihologie din cadrul universităţii „Tibiscus” din Timişoara (descarcă) 947.55 KB

Conventii de practica incheiate cu urmatoarele institutii:

 • Chelu & Dău-Gașpar PSI-CO Societate Civilă Profesională de Psihologie;
 • Muranyi Daniel Cabinet Individual de Psihologie;
 • Voiu Teodor Cabinet Individual de Psihologie;
 • Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara
 • Penitenciarul Timisoara
 • Centrul Educativ Buzias