Regulament de etică și deontologie profesională al Facultății de Psihologie

Regulamentul de etică și deontologie profesională din Facultatea de Psihologie dorește a fi un îndrumător pentru ambele părți implicate în procesul de învațământ (profesori și studenți), în vederea creării unui cadru reglementat. Regulamentul exemplifică situații ce se doresc a fi evitate și normează modul în care se va acționa în cazul unor conflicte de natură etică.

Art. 1. Cadrul juridic

 • Legea Educației Naționale Nr.1 din 5 ianuarie 2011 (cu modificările și completările ulterioare);
 • Ordinul MEC Nr. 4492 din 06.08.2005 privind promovarea eticii profesionale în universități;
 • Legea 206 din mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
 • Carta Universității “Tibiscus” din Timișoara;
 • Codul Etic al Universității “Tibiscus” din Timișoara, parte integrantă a Cartei.

Art. 2. Dispoziții generale

 1. Comisia de etică  etica și deontologia profesională a Facultății de Psihologie este o structură executivă, subordonată funcțional Consiliului Facultății de Psihologie;
 2. Comisia de Etică etica și deontologia profesională a Facultații de Psihologie are rolul, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, de a analiza și soluționa abaterile de la etica și deontologia profesională prevăzute în Codul Etic al Universitații “Tibiscus” din Timișoara ale membrilor comunitații academice din Facultatea de Psihologie.

Art. 3. Structura Comisiei de Etică a Facultații de Psihologie

 1. Comisia de Etică și deontologie profesională a Facultații de Psihologie se compune din cinci membri, trei cadre didactice (conf. univ. dr. Gozo Zeno, lect. univ. dr. Răducan Ramona şi asist. univ. dr. Dău-Gaşpar Oana) și doi studenți (Ziele (căs. Hiloti) Adelina, an I și Todorescu Daiana, an III), dintre care vor fi aleși un președinte și un secretar. Comisia de Etica este numită de Consiliul Facultății.
 2. Președintele Comisiei este ales dintre membrii ei prin votul majoritații calificate (2/3) a membrilor comisiei.
 3. Președintele Comisiei va conduce ședințele acesteia. În cazul în care președintele lipsește din motive întemeiate, el va fi înlocuit pe perioada absenței de catre un locțiitor votat de membrii Comisiei.
 4. Membrii Comisiei se pronunță cu titlu de recomandare asupra sesizărilor primite, în conformitate cu Codul Etic al Universității “Tibiscus” din Timișoara.
 5. Secretarul Comisiei întocmește procesul-verbal al ședinței și îndeplinește procedura de convocare a membrilor, a părților implicate în cauză și a persoanelor ce urmează a fi audiate.
 6. Comisia de Etică se întrunește semestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este necesar, în sedințe extraorinare.
 7. Cvorumul Comisiei este constituit de mai mult de jumătate din membrii Comisiei.
 8. Deciziile Comisiei, inclusiv demararea/nedemararea procedurii de analiză și soluționare a sesizărilor, aprobarea raportului de analiză și a sancțiunilor se iau cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei de Etică.

Art. 4. Principii generale

 1. Cadrele didactice și studenții Facultății de Psihologie se vor comporta într-o manieră etică, atât în cadrul facultății, cât și în afara ei.
 2. Cadrele didactice ale Facultății de Psihologie îi vor îndruma pe studenți spre o conduită etică și profesională.
 3. Se va folosi prezumția de nevinovăție, orice incident raportat va trebui probat.
 4. Persoanele implicate într-un incident de etică vor avea dreptul de a se apăra.
 5. Acest regulament este adoptat cu scopul de a ajuta facultatea să-și păstreze renumele și să îndeplinească misiunea și obiectivele proprii.
 6. Regulamentul nu are un rol coercitiv, ci un rol corector.
 7. În acest regulament vom considera două tipuri de incidente: incidente minore (care se pot justifica prin necunoașterea unor reguli de etică și deontologie profesională) și incidente majore (care sunt determinate de o acțiune voluntară).

Art. 5. Proceduri specifice

 1. Considerând principiile de mai sus, cadrele didactice și studenții care observă o încălcare a eticii și deontologiei profesionale în facultate vor raporta în scris incidentul la secretariatul Facultății de Psihologie. Raportul va descrie fapta, va conține numele și semnătura raportorului, precum și numele a încă doua persoane care au fost de față și/sau probe și dovezi materiale.
 2. Incidentul astfel raportat va primi un număr de înregistrare la secretariat. În cazul în care incidentul este raportat de către un cadru didactic, acesta va cataloga incidentul în incident minor sau incident major.
 3. Orice raportare a unui incident în care este implicat un student/o studentă va fi adusă la cunoștință persoanei respective de către secretariat. Studentul/studenta va putea primi o copie a raportului (fără semnături sau date de identificare ale martorilor) și va avea o perioadă de 5 zile lucrătoare în care să poată depune o cerere pentru întrunirea Comisiei de Etică pentru evaluarea cazului.
 4. În cazul în care studentul/studenta nu depune cererea menționată la aliniatul 3, sau în cazul în care Comisia de Etică consideră raportul întemeiat, respectivul incident va fi înscris într-o bază de date pentru incidentele de etică. Baza de date va fi completată de către secretarul Comisiei de Etică și va conține numele studentului/studentei și detalii privind incidentul raportat (data producerii incidentului, persoana care a raportat incidentul, numărul de înregistrare al raportului, tipul de incident etc.).
 5. La acumularea a două incidente minore, un student va fi consiliat de către un cadru didactic (membru al Comisiei) în ce privește Regulamentul de Etică și deontologie profesională al Facultății de Psihologie.
 6. Dacă pentru un student există trei incidente minore sau un incident major, consemnate în baza de date menţionată la aliniatul 4, cazul va fi adus la cunoștință Consiliului Facultății.
 7. Consiliul declanșează procedurile care se impun, în conformitate cu Regulamentul de Etică al Universității și Facultății. În cazul în care Consiliul confirmă existența uneia din situațiile de laaliniatul 6, sancțiunea este exmatricularea. Consiliul decide dacă studentul/ studenta exmatriculat(ă) are sau nu drept de reînscriere.
 8. Nici un cadru didactic (din afara conducerii facultății) nu va putea consulta baza de date menționată la aliniatul 4. Informațiile din această bază de date vor fi confidențiale.
 9. Exemple de incidente minore în care pot fi implicați studenții.

Se consideră incident minor cazul în care un student/o studentă:

 1. preia codul sursă/rezolvarea unei teme de la un coleg/o colegă și pretinde că este rezultatul efortului propriu;
 2. dă unui coleg/unei colege codul sursă/rezolvarea unei teme deja predată;
 3. copiază o temă de lucru/rezolvarea unei teme, cuvânt cu cuvânt dintr-o carte și o prezintă ca fiind a sa, fără indicarea sursei;
 4. copiază o temă/un proiect din surse publice, fără indicarea sursei;
 5. perturbă în mod repetat orele de curs/seminar/laborator;
 6. nu respectă un cod minimal de conduită față de colegi, cadre didactice și personal auxiliar, folosind limbaj licențios, vestimentație inadecvată/provocatoare;
 7. are manifestări violente în relație cu colegii și cadrele didactice și personalul auxiliar (violența verbală este considerată, de regulă, incident minor, iar cea fizică este considerată incident major);
 8. inscripționează voluntar bănci sau ziduri din incinta Facultății de Psihologie și universității.
 9. Exemple de incidente majore în care pot fi implicați studenții.

Se consideră incident major cazul în care un student/o studentă:

 1. copiază la examene de orice tip;
 2. manifestă acte de violență fizică;
 3. plagiază la lucrările de licență sau de disertație (preluarea integrală a unui text, chiar și cu menționarea sursei, preluarea ideilor unui text fără menționarea sursei, preluarea construcției logice fără menționarea sursei, sunt fapte ce constituie plagiat; în lucrările de licență sau de disertație pornim de la premisa că studentul trebui să explice rezultatele teoretice prin folosirea limbajului propriu, nu să copieze textul dintr-o sursă bibliografică);
 4. distruge cu bună știință obiecte de patrimoniu sau acte oficiale (proiectoare, calculatoare, lucrări de examen, cataloage);
 5. înlocuiește un coleg/o colegă la un examen;
 6. acceptă/solicită unei alte persoane să îl/o înlocuiască la un examen.
 7. Regulamentul de față se aplică tuturor studenților Facultății de Psihologie, indiferent de programul în care sunt înmatriculați (licență, master).
 8. Regulamentul se aplică și studenților care își continuă studiile după o întrerupere temporară; în acest caz, se va ține cont de înregistrările din baza de date, anterioare datei întreruperii studiilor.
 9. Orice incident în ceea ce privește etica sau deontologia profesională a studenților Facultății de Psihologie, petrecut în afara Universității (în firme, instituții publice etc., în care studentul/studenta  desfășoară activități organizate de Facultatea de Psihologie), va activa automat comisia menționată la aliniatul 3 și va fi discutat în cadrul comisiei.
 10. În cazul dovedirii unei fraude la examenul scris de licență, studentul/studenta respectivă va fi eliminat(ă) din examen. Consiliul decide amânarea cu 1 an a susținerii examenului de licență. Incidentul va fi înscris în baza de date menționată la aliniatul 4.
 11. Cadrele didactice au datoria de a raporta incidentele care apar în timpul desfășurării activităților didactice. Spre exemplu, dacă un student este penalizat prin notă pentru plagiere/copiere a unei teme,  profesorul va raporta obligatoriu incidentul respectiv.
 12. Orice incident de etică și deontologie profesională referitor la cadre didactice, raportat de alte cadre didactice sau de studenți, se aduce obligatoriu la cunoștința Consiliului Facultății. Consiliul Facultății poate decide întrunirea Comisiei de Etică pentru evaluarea cazului. În această situație, Comisia de etică prezintă Consiliului facultății un raport; dacă acesta este considerat întemeiat, conducerea facultății va sesiza Comisia de Etică a Universității „Tibiscus” din Timişoara.
 13. Exemple de incidente în care pot fi implicate cadrele didactice:
  1. aspecte concrete legate de  nerespectarea legilor şi regulamentelor;
  2. aspecte concrete legate de acte de corupție;
  3. aspecte concrete legate de nerespectarea condiţiilor de activitate profesională;
  4. aspecte concrete legate de opinii și credințe personale despre membrii comunității academice (profesori, studenți, personal auxiliar) din facultate sau universitate ce nu pot fi probate cu martori sau probe obiective;
  5. aspecte concrete legate de conflictele de interese;
  6. aspecte concrete legate contabilitate şi raportare financiară;
  7. aspecte concrete legate confidenţialitatea informațiilor privind activitatea profesională sau relațiile cu colegii, studenții și personalul auxiliar în situații extraprofesionale;
  8. aspecte concrete legate credințele și acțiunile cu caracter etnic, religios sau politic.

Art. 6. Dispoziții finale

 1. Prezentul Regulament nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
 2. Prezentul Regulament aprobat de Consiliului facultății de psihologie din data de 19 octombrie 2015 și prin hotărâre de consiliu se numește comisia din Anexa la regulament.

Modificarea prevederilor prezentului Regulament se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din totalul membrilor Comisiei de etică și deontologie profesională, sau la solicitarea Consiliului Facultății.