REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

(Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 197/4 din 14.06.2018 si Hotararea Senatului nr. 220/6/29.05.2019)

1. TAXE ANUALE DE STUDII (LEI)

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Rata I
(21.09.2017 - 17.10.2017)
Rata II
(16.11.2017 - 18.12.2017)
Rata III
(19.02.2018 - 19.03.2018)
Rata IV
(17.04.2018 - 17.05.2018)
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I, II, III 2800 1400 500 500 400
2 Drept şi Administraţie Publică I, II, III, IV 2800 1400 500 500 400
3 Psihologie I, II, III 2800 1400 500 500 400
4 Ştiinţe Economice I, II, III 2800 1400 500 500 400
1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată   3100 1550 550 550 450
2 Drept şi Administraţie Publică   3100 1550 550 550 450
3 Psihologie   3100 1550 550 550 450
4 Ştiinţe Economice   3100 1550 550 550 450
1.3. Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este de 25%  din taxa anuală de studiu a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2.Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv.
1.4. Taxa pentru recontractarea materiei nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 19.03.2019 inclusiv.
Atenţie: cererea pentru recontractarea materiilor nepromovate (corespunzător semestrului I şi semestrului II) se depune de către studenţi, la secretariatul facultăţii, cel târziu până la data de 15.10.2018, urmând ca plata să se efectueze în termenele precizate anterior, la pct.1.4.

Notă:

1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2 şi 1.3, obligaţie a studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor la Universitatea „Tibiscus”;
2. Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi lucrătoare de întârziere, până la 25% din suma neachitată;
3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (24.09.2018 – 17.10.2018).

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2018 (LEI)

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Taxă de înscriere la admitere 2018 0 0
2.

Taxă de înmatriculare

100 150

3. TAXE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 300 300
2. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 300 -
3. Examen de licenţă/disertaţie 1200 1200
- Pentru absolvenţii care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă într-o sesiune anterioară, organizată pentru ablsolventii promoţiei 2018/2019 (sesiunea iulie 2019 sau sesiunea septembrie 2019) 450 -
- Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2018/2019 care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă 750 -

4. ALTE TAXE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Nr.crt.
Tipuri de activităţi
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 500 500
- pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara care au solicitat întreruperea studiilor din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile 0 0
2. Înmatriculare pe bază de transfer 500 500
3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):    
- examen planificat în sesiunea de restanţe 125 125
- examen planificat în sesiunea de reexaminare 175 175
- examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale 225 225
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ) 125 125
4. Repetarea colocviilor (restanţă, reexaminare) 125 125
5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 25 lei/şedinţă 25 lei/şedinţă
6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină
7. La exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:    
- între 01. - 31.10. 2018 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2017/2018) 0 0
- începând din data de 01 noiembrie 2018 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2017/2018) 75 75
- pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2017/2018 75 lei/an 75 lei/an
8. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:    
-pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 0 0
-pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 75 lei/an 75 lei/an
9. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 75 lei/an 75 lei/an
10. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 250 250
11. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 75 lei/an 75 lei/an
12. Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 75 75
13. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă, cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 125 125
14. Taxă pentru eliberarea duplicatelor:    
- duplicat diplomă de licenţă/master 225 225
- duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 125 125
- duplicat adeverinţă de absolvire 75 75
- duplicat carnet de student 50 50
15. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 125 125
16. Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 300 lei/an de studiu 300 lei/an de studiu
17. Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 100 lei/an de studiu 100 lei/an de studiu
18. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 400 400
19. Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 300 lei/document 300 lei/document
20. Taxă pentru eliberarea suplimentului la diplomă în format europass, la cerere 0 0

5. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:

  • Plata la zi a ratelor taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul 1.1, respectiv 1.2, precum şi a penalităţilor calculate la taxele anuale pentru studii;
  • Dacă studentul face cerere de retragere înainte de a ajunge la scadenţa ratei curente a taxei anuale de studii, acesta este obligat să achite toate ratele pana la rata curentă, inclusiv, a taxei anuale de studii, prevăzută la punctul 1.1, respectiv 1.2.

6. Activităţile cuprinse la pct. 4 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective la casieria Universităţii şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei la facultatea/compartimentul implicat;

7. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari;

8. Taxele prevăzute la pct. 4, rândul 3. (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) şi rândul 4. (repetarea colocviilor) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

9. Taxa prevăzută la pct. 4, rândul 1. (Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior), se achita înainte de aplicarea procedurii de recunoaştere şi nu se returnează.

10. După înmatriculare, studentul care nu a achitat rata 1 din taxa de şcolarizare, nu a prezentat actul de studiu pe baza căruia a fost admis, în original, şi nu a semnat contractele de studii, în perioada: 24.09.2018 - 17.10.2018, poate fi exmatriculat, la expirarea acestui termen, la decizia Consiliului faculatatii.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter