Comisia CRID

Regulamentul comisiei CRID de specialitate al facultăţii de Psihologie

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Comisia CRID are atribuţii în recunoaşterea perioadelor de studii efectuate anterior într-o instituţie de învăţământ din străinătate sau din România:

 1. evaluarea actelor de studii din dosarul de recunoaştere;
 2. adoptarea deciziilor de recunoaştere a perioadelor de studii;
 3. soluţionarea contestaţiilor la deciziile de recunoaştere pronunţate de Comisia CRID.

Capitolul II. REGULI DE PROCEDURĂ PENTRU RECUNOŞTEREA ŞI ECHIVALAREA PERlOADELOR DE STUDII

Art. 2. Dosarul de recunoaştere se depune de solicitant împreună cu cererea de admitere la secretariatul Facultăţii de Psihologie.

Art. 3. Dosarul de recunoaştere conţine următoarele acte:

 1. cererea de înscriere (formularul tipizat);
 2. cerere de recunoaştere a perioadelor de studii sau a studiilor parţiale;
 3. diplomă de bacalaureat sau echivalentă (original);
 4. situaţia şcolară pentru anii de studii absolviţi, care să conţină disciplinele, notele, numărul de credite şi numărul de ore de curs, seminar şi lucrări practice pentru fiecare disciplină, emisă de instituţia de învăţământ de la care provine solicitantul;
 5. traducere legalizată în limba română a situaţiei şcolare şi adeverinţa/ atestatul de echivalare a studiilor eliberată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), în cazurile de studii efectuate în străinătate;
 6. programele analitice pentru disciplinele studiate în instituţia de învăţământ de la care provine solicitantul, de la caz la caz şi traducerea legalizată în limba română, la solicitarea comisiei.

Art.4. CRID verifică autenticitatea documentelor şcolare şi a actelor de studii supuse recunoaşterii.

Art. 5. Evaluarea documentelor şcolare şi a actelor de studii în vederea recunoaşterii:

 1. CRID verifică statutul juridic al programului de studii şi al instituţiei de învăţământ superior ce a emis documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii. În cazul în care instituţia de învăţământ superior emitentă nu este recunoscută/ acreditată în România sau de către CNRED, actele de studii depuse de solicitant nu se recunosc.
 2. În cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii documentelor şcolare depuse în dosar, membrii CRID le vor transmite, în format electronic, CNRED pentru verificare, în vederea verificării autenticităţii acestora.
 3. Membrii CRID analizează comparativ documentul cu care vine solicitantul cu planul de învăţământ al specializării la care acesta doreşte să se înscrie, prin următoarele elemente:
  • numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile (ECTS) sau a punctelor obţinute în cadrul studiilor efectuate la instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul;
  • rezultatele obţinute pe parcursul şcolarităţii efectuate anterior, evidenţiate prin diferitele sisteme de evaluare/ notare. În acest scop, pentru solicitanţii din afara României se va folosi grila de conversie aprobată de Ministerul Educaţiei;
  • curriculum-ul parcurs în cadrul instituţiei de învăţământ superior de la care provine
 4. Pentru echivalare vor fi luate în considerare numai disciplinele la care solicitantul a promovat examenele în instituţia de învăţământ unde şi-a efectuat studiile;
 5. În cazul studiilor efectuate în Romania, pot fi echivalate numai perioadele de studii efectuate în cadrul programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;
 6. Echivalarea poate fi operată numai între programe de studiu din cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare (studii de licenţă sau master).
 7. Motivele nerecunoaşterii se comunică în scris

Art. 6. În cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte elementele de la art. 5., solicitantului i se poate echivala numărul minim de credite de studiu necesar accederii în anul universitar în curs, prevăzut în regulamentul instituţiei de învăţământ la care solicită înscrierea. Membrii CRID recunosc automat perioadele/ perioada de studii efectuate anterior şi solicitantul este înscris în anul de studiu corespunzător, conform numărului de credite de studiu transferabile echivalate.

Art. 7. În cazul în care se constată diferenţe substanţiale:

 1. membrii CRID stabilesc măsurile compensatorii, respectiv examenele de diferenţă care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în anul de studiu corespunzător;
 2. Examenele de diferenţă de la alin. (1) se supun regimului detaliat în Regulamentul de activitate profesională a studenţilor.

Art. 8. Diferenţele substanţiale constau în:

 1. Numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei de la care provine, raportat la numărul celor din curriculum-ul instituţiei la care solicită înscrierea;
 2. Numărul insuficient de ore de curs şi credite transferabile aferente studiului disciplinelor de bază pentru specialitatea la care solicitantul doreşte să se înscrie, în raport cu cele stabilite în curriculum-ul instituţiei la care solicită înscrierea;
 3. Nivelul de cunoaştere a limbii de predare şi evaluare

Art. 9. Examenele de diferenţă stabilite se comunică solicitantului.

 1. Acesta trebuie să declare în scris, în tennen de 5 zile dacă este de acord cu susţinerea examenelor de diferenţă;
 2. Dacă solicitantul nu declară acordul sau nu se încadrează în termenul stabilit, se consideră că a renunţat Ia recunoaşterea perioadelor de studii şi, pe baza unei declaraţii, solicitantul îşi poate retrage dosarul;
 3. Dacă solicitantul declară acordul de susţinere a examenelor de diferenţă, CRID comunică perioada în care pot fi susţinute aceste examene conform Regulamentului de activitate profesională a studenţilor;
 4. Dacă solicitantul contestă decizia CRID de susţinere a examenelor de diferenţă, CRID are obligaţia de a convoca, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei, comisia de evaluare la nivel de facultate;
 5. Comisia de evaluare la nivel de facultate, în urma studierii dosarului şi a motivaţiei solicitantului poate să:
  • menţină decizia de susţinere a anumitor examene de diferenţă,
  • pronunţe decizia de recunoaştere fără susţinerea examenelor de diferenţă.
 6. CRID comunică solicitantului decizia, în termen de 2 zile lucrătoare de la pronunţarea acesteia de către Comisia de evaluare la nivel de facultate.
 7. Decizia Comisiei de evaluare instituită la nivelul facultăţii este definitivă.

Capitolul III.PROCEDURĂ PENTRU RECUNOŞTEREA ŞI ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII LA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Art. 10. Pentru programul de licenţă recunoşterea studiilor se realizează astfel:

 1. dacă studentul doreşte să se transfere de la o facultate similară acreditată, disciplinele care se regăsesc atât în foaia matricolă a solicitantului, cât şi în planul de învăţământ aprobat în anul universitar curent vor fi recunoscute automat;
 2. dacă studentul doreşte să se transfere de la o facultate similară neacreditată (doar autorizată) se vor solicita programele analitice (fişele disciplinelor) pentru disciplinele care pot fi În funcţie de anul de studiu în care poate fi transferat, se vor stabili disciplinele unde există diferenţe între programele de studiu şi se vor da examenele necesare;
 3. dacă studentul doreşte să se transfere de la o facultate acreditată cotangentă (Psihologie-Asistenţă Socială, Psihopedagogie Specială, Asistenţă Socială, Pedagogie ) se vor solicita programele analitice (fişele disciplinelor) pentru disciplinele care pot fi recunoscute, doar dacă se constată diferenţe semnificative. În funcţie de anul de studiu în care poate fi transferat, se vor stabili disciplinele unde există diferenţe între programele de studiu şi se vor da examenele necesare;
 4. dacă studentul doreşte să se transfere de la o facultate neacreditată (doar autorizată) cotangentă (Psihologie-Asistenţă Socială, Psihopedagogie Specială, Asistenţă Socială, Pedagogie ) se vor solicita programele analitice (fişele disciplinelor) pentru disciplinele care pot fi recunoscute. În funcţie de anul de studiu în care poate fi transferat, se vor stabili disciplinele unde există diferenţe între programele de studiu şi se vor da examenele necesare;
 5. dacă studentul doreşte recunoaşterea creditelor obţinute la alte specializări decât cele de mai sus, se recunosc doar discipline transversale (informatică, limbi străine, educaţie fizică etc.) sau, după caz, cu solicitarea fişelor de disciplină de la instituţia de învăţământ de unde vine

Art. 11. Pentru programul de master recunoşterea studiilor se realizează astfel:

 1. pentru masteranzii care solicită transferul de la un masterat similar desfăşurat la o facultate similară acreditată, disciplinele care se regăsesc atât în foaia matricolă a solicitantului, cât şi în planul de învăţământ aprobat în anul universitar curent vor fi recunoscute În funcţie de anul de studiu în care poate fi transferat, se vor stabili disciplinele unde există diferenţe între programele de studiu şi se vor da examenele necesare;
 2. pentru masteranzii care solicită transferul de la un masterat similar desfăşurat la o facultate similară autorizată se vor solicita programele analitice (fişele disciplinelor) pentru disciplinele care pot fi recunoscute, doar dacă există diferenţe semnificative. În funcţie de anul de studiu în care poate fi transferat, se vor stabili disciplinele unde există diferenţe între programele de studiu şi se vor da examenele necesare;
 3. pentru masteranzii care solicită transferul de la un masterat cotangent (din domeniul Psihologie­ Asistenţă Socială, Psihopedagogie Specială, Asistenţă Socială, Pedagogie etc.) desfăşurat la o facultate cotangentă se vor solicita programele analitice (fişele disciplinelor) pentru disciplinele care pot fi recunoscute. În funcţie de anul de studiu în care poate fi transferat, se vor stabili disciplinele unde există diferenţe între programele de studiu şi se vor da examenele necesare;
 4. pentru masteranzii care solicită transferul de la alte domenii de master la domeniul psihologie nu se recunosc creditele obţinute la alte specializări.

Art. 12. În cazul mobilităţilor studenţilor realizate în cadrul programului Erasmus:

 1. recunoaşterea creditelor acumulate în urma frecventării de cursuri la universitatea parteneră, este integrală – fapt ce atrage cu sine cumularea lor la creditele obţinute deja în cadrul programului de studii urmat la Facultatea de Psihologie din cadrul UTT şi luarea lor în considerare pentru permiterea trecerii în anul de studii următor, precum şi reflectarea lor în foaia matricolă;
 2. echivalarea creditelor disciplinelor umate la instituţia de învăţământ parteneră se va face în măsura în care planurile de învăţământ ale acesteia sunt compatibile cu planurile de învăţământ ale Facultăţii de Psihologie din cadrul UTT, în caz contrar studentul fiind nevoit să dea examene de diferenţă.
 3. examenele de diferenţă ce vor trebui susţinute de către studenţi pot varia între numărul minim şi numărul maxim de discipline din semestrul sau anul de studiu în care a fost efectuată mobilitatea, conform planului de învăţământ curent al Facultăţii de Psihologie şi vor fi exceptate de la plata taxelor examenelor de diferenţă susţinute în alte condiţii.

Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE

Art.13. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul Facultăţii de Psihologie din data de 05.07.2021 şi este valabil de la data aprobării pentru anul universitar 2021-2022 şi în continuare până la modificarea acestuia de către Comisia de specialitate a Facultăţii de Psihologie.