CUPRINS – VOLUMUL XV – ANUL 2006

I. DREPT PUBLIC
PETRE DUNGAN, Unele reflecții privind criminalitatea organizat?
ALEXANDRU J?D?NEAN?, Art. 3 des Zusatzprotokolls zum EMRK ? Recht auf freie Wahlen (Art. 3 din Primul Protocol adițional CEDO. Dreptul la alegeri libere)
GABRIEL OLTEANU, Evaluarea riscurilor, activitate și preocupare majoră a organelor judiciare implicate în ancheta penală a traficului cu ființe umane
RAMONA T?TAR, Izvoarele dreptului internațional ca izvoare ale dreptului tratatelor
VALENTIN TUDORICĂ, Considerații privind dreptul la libera circulație a persoanei
ARIANA ?UGUI-MICLEA, Convențiile internaționale ca instrument de unificare a normelor de drept material și conflictual
II. DREPT PRIVAT
MARIAN BRATI?, Izvoarele istorice și juridice ale societății comerciale pe acțiuni
ADRIANA CORHAN, Protecția dreptului la viața de familie
MARIUS DR?GHICI, Principiul relativit??ii efectelor actului juridic civil
GHEORGHE OBER?TERESCU, Rela?iile dintre drept ?i lege
CARMEN PÂRVULESCU, Natura juridic? a contractului de arendare
MINODORA VLADU, Posibilitatea modific?rii ulterioare a desp?gubirilor acordate printr-o hot?râre judec?toreasc?
III. FILOSOFIE. IMAGOLOGIE. FILOLOGIE JURIDIC?
FERNANDO ESTRADA GALLEGO (Facultatea de Finan?e ?i Rela?ii Interna?ionale a Universit??ii Externe din Bogotá, Columbia), La sencillez en la investigación económica (Simplitatea în cercetarea economic?)
CONSTANTIN JINGA, Turning Space into Value. Considerations upon the Judeo-Christian Perception of the Sacred Seen from a Biblical Perspective(?tiin?a valorific?rii spa?iului. Considera?ii despre percep?ia iudeo-cre?tin? a sacrului dintr-o perspectiv? biblic?)
ADRIANA SFERLE, Quelques aspects sur la traduction des termes juridiques en roumain (Câteva aspecte privind traducerea termenilor juridici în român?)
CIPRIAN V?LCAN, Imaginea evreilor în opera lui Cioran

CONTENTS – VOLUME XV – YEAR 2006

I. PUBLIC LAW
PETRE DUNGAN, Some Remarks on Organized Deliquency
ALEXANDRU J?D?NEAN?, Article No. 3 of the First Additional CEDO Protocol. The Right to Free Elections
GABRIEL OLTEANI, Risk Assesment, Major Activity and Concern of the Judicial Bodies Involved in the Criminal Investigation of Human Trafficking
RAMONA T?TAR, The Origins of the International Law as Origins of the Treaties Law
VALENTIN TUDORIC?, Remarks on the Right to the Free Circultion of a Person
ARIANA ?UGUI-MICLEA, International Conventions as a Unifying Instrument of Material and Conflictual Law Standards
II. PRIVATE LAW
MARIAN BRATI?, The Historic and Juridical Sourses of the Publicly Held Corporations
ADRIANA CORHAN, The Protection of the Right to Family Life
MARIUS DR?GHICI, The Principle of the Relativity of the Juridical Civil Act?s Effects
GHEORGHE OBER?TERESCU, The Relationship Between Legal System and Law
CARMEN PÂRVULESCU, The Juridica Nature of the Leasing Contract
MINODORA VLADU, The Possibility of Subsequent Change to the Compensation Granted by a Judicial Decision
III. PHILOSOPHY. IMAGOLOGY. JURIDICAL PHILOLOGY
FERNANDO ESTRADA GALLEGO (The Faculty of Finance, Gouvernmet and International Relations of the Foreing University of Bogota, Columbia) Simplicity in the Economic Research
CONSTANTIN JINGA, Turning Space into Value. Considerations upon the Judeo-Christian Perception of the Sacred Seen from a Biblical Perspective
ADRIANA SFERLE, Some Remarks on the Translation of the Juridical Term into Romanian
CIPRIAN V?LCAN, The Image of the Jews in Cioran?s Work

SOMMAIRE – TOME XV – ANNEE 2006

I. DROIT PUBLIC
PETRE DUNGAN, Quelques réflexions sur la criminalité organisée
ALEXANDRU J?D?NEAN?, Art. 3 des Zusatzprotokolls zum EMRK ? Recht auf freie Wahlen (Art. 3 du Premier Protocole additionnel de la Cour Européenne des Droits de l?Homme. Le droit aux élections libres)
GABRIEL OLTEANU, L?évaluation des risques, activité et préoccupation majeures des organes judiciaires impliqués dans l?enquête pénale concernant le trafic d?êtres humains
RAMONA T?TAR, Les sources du droit international en tant que sources du droit des traités
VALENTIN TUDORIC?, Considérations concernant le droit à la libre circulation de la personne
ADRIANA ?UGUI-MICLEA, Les conventions internationales en tant que moyen d?unification des normes de droit matériel et conflictuel
II. DROIT PRIVÉ
MARIAN BRATI?, Les sources historiques et juridiques de la société commerciale par actions
ADRIANA CORHAN, La protection du droit à la vie de famille
MARIUS DR?GHICI, Le principe de la relativité des effets de l?acte juridique civil
GHEORGHE OBER?TERESCU, Les relations entre le droit et la loi
CARMEN PÂRVULESCU, La nature juridique du contrat de fermage
MINODORA VLADU, La possibilité de la modification ultérieure des dédommagements rendus par un arrêt judiciaire